Foto och film

Foto och film på personer klassas som personuppgift, samtycke krävs av de som medverkar (även av personal). Om minderåriga avbildas är det vårdnadshavare som ska ge samtycke. När vi låter andra ta bilder för oss ska vi tydliggöra att det krävs samtycke/fotoavtal om det gäller foton där personer går att identifiera.

Använd de framtagna blanketterna inkl informationsblad som finns i följande mapp på gemensamma servern Bildbank/Modellkontrakt_OBS_IFYLLDA_KONTRAKT_SKA_DIARIEFORAS. Ifyllda blanketter lämnas till diariet. Fotografering av personal – det kan inte ses som att anställning generellt innebär ett samtycke till att finnas på bild på exv. miun.se. Samtyckesblankett ska därför även fyllas i av anställda när vi fotograferar dem. Vid exv. inbjudan till personalfotografering ska det tydligt framgå att det är frivilligt och en möjlighet, inte ett krav, inkl. möjligheten att själv ta bort sitt foto från personliga sidan. Vi ska också vara noggranna med att tillfråga anställda när det blir aktuellt att använda ett personalfoto från personliga sidan i exv. en artikel för att få bekräftat att det är OK. Undantag gäller dock för mer publika funktioner där allmänheten kan förvänta sig att det finns en bild; rektor, prorektorer, avdelningschefer, studievägledare m. fl. 

Undantag från samtycke gäller för offentliga personer som exv. kungligheter, ministrar och ”myndighetsföreträdare” där det kan anses ingå i deras roll/uppdrag att synas på bild.

Vad gäller publicering av ”mingelbilder” så kan de anses vara av allmänt intresse. Detta grundar vi på Datainspektionens konstaterande att det kan vara svårt och onödigt krångligt att inhämta samtycke. Om syftet med publiceringen av bilderna är att informera om verksamheten kan den rättsliga grunden för myndigheter vara att utföra en uppgift av allmänt intresse (Enligt 6 § myndighetsförordningen framgår att det är myndigheters uppgift att tillhandahålla information om sin verksamhet).

Men personerna som är med på bilderna har rätt att få information och utöva sina rättigheter enligt förordningen. Besökarna på event el. dyl. måste i görligaste mån få information om att deras personuppgifter, alltså bilderna, kan komma att användas för att informera om verksamheten på webbplatsen och att de har möjlighet att invända mot detta. Om någon identifierar sig själv och vill utöva sina rättigheter, så gäller rättigheterna i förordningen. På sociala medier däremot krävs uttryckligt samtycke eftersom bilderna (personuppgifterna) lagras i tredje land (USA). 

Vid event ska vi informera både i inbjudan och på plats om vi avser att filma. När vi streamar exv. föreläsningar så ska vi endast zooma in den som talaroch inte klippa in publikbilder (att visa publikens huvuden bakifrån är OK). Vid start/välkomnande bör det informeras om att föreläsningen filmas och var man ska sitta för att inte synas i bild. Det är en fördel om det även framgår i inbjudan att föreläsningen kommer att filmas. Om vi ska streama på Youtube krävs avtal för alla som syns i bild.

I bildbanken vi har i Image Vault är rättigheterna för att ladda upp bilder begränsade till KOM. När bild laddas upp ska den även GDPR-säkras dvs. om avtal eller samtycke finns så ska bilden klassas som grön (OK att använda), gul (tidsbegränsad rätt) eller röd (användningsrätt saknas). Vi behöver inte aktivt plocka ner bilder som ligger ute på miun.se sedan tidigare, däremot ska vi inte använda dem igen om vi saknar fotoavtal för dem. 

Arbete pågår för att hitta app/motsvarande för att enkelt kunna hantera samtycken vid fotografering/filmning.

Foto i klasslistor

Under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda så är det enligt vår jurist tillåtet för lärare att göra en klasslista med foton av studenter:

  • om avdelningen/ämnet kan ge en godtagbar motivering till vad denna klasslista kommer att användas till (ex att det främjar undervisningssituationen, handlar om ett säkerhetstänk i vissa miljöer m.m. - inte bara att ”det alltid varit så”)
  • den enbart används under en begränsad tid och sedan gallras/raderas när den inte längre behövs för undervisningens skull, t ex efter terminens/kursens/programmets slut, eller tidigare. Den som skapar listan ansvarar för att den blir gallrad när behovet inte längre finns.
  • man tillåter studenter att avstå från att delta när detta är möjligt (dvs. till viss del ändå använder frivillighet; även om vi anser oss ha rätt till att använda personuppgifterna på detta sätt ändå låter studenterna själva välja om de vill vara med i de fall det inte är absolut nödvändigt att de fotas) och
  • har en rutin för vad som händer om en student inte längre vill vara synlig med bild på en sådan intern lista (i de fall där det inte är tvingande).