Vilken del av lönen justeras vid lönerevisionen?

Den ekonomiska ram som ni chefer har fått ut via HR är den summa i kronor respektive ökning i procent som ni har till ert förfogande att höja era medarbetares grundlöner med. De eventuella tillägg som finns ligger fasta, till något annat överenskoms med överordnad chef. Tilläggen justeras inte i samband med lönerevisionen.