Överklaganden

Beslut om avstängning eller varning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska vara skriftligt och ställs till Förvaltningsrätten i Härnösand men ges in till Mittuniversitetet, Universitetsledningens stab, i Sundsvall. Överklagandet ska ha kommit till Mittuniversitetet senast tre veckor efter att studenten fått del av beslutet. 

I överklagandeskriften ska den som överklagar beskriva vilket beslut som överklagas, anledningen till att den överklagar med de skäl som finns samt vilken ändring av beslutet som begärs.