Rubriker

Rubriker

  • Skall vara korta, informativa och locka till läsning.
  • Skall ordnas hierarkiskt. Rangordna alltså efter storlek.
  • Avslutas ej med punkt utan avgränsas med blankrader före efterföljande text.
  • Avslutas med frågetecken/utropstecken om de är formulerade på sådant sätt.
  • Får ej avstavas annat än i absoluta undantagsfall.
  • Fungerar som innehållsbärare men skall ej knytas ihop med texten. Den efterföljande texten får således inte syfta tillbaka på rubriken.
  • Får innehålla kommatering om de till exempel utgör en uppräkning.

Observera att punktleden utgör egna meningar med inledande versal och punkt trots att de utgör fortsättning på meningen före. Detta på grund av att leden är långa.