Förkortningar

Undvik i mesta möjliga mån att förkorta. Går det ej att undvika bör du använda vedertagna förkortningar. Nedan listas de vanligast förekommande och dess stavningsprinciper.

bl.a. bland annat, m.a.o. med andra ord, ca cirka, nr nummer, dvs. det vill säga, obs. observera, e.d. eller dylikt, o.d. och dylikt, etc. et cetera, osv. och så vidare, forts. fortsättning, p.g.a. på grund av, fr.a. framför allt, resp. respektive, fr.o.m. från och med, s. sidan, i st. f. i stället för, s.k. så kallad/kallat, jfr jämför, t.ex. till exempel, m.fl. med flera, tel. telefon, m.m. med mera, t.o.m. till och med.

Förkortning som led i sammansättning
FTP-server, EU-valuta, HTML-kod, Miun-anställd, cd-rom, www-adress, e-post, IT-projekt.

Ändelser vid förkortningar
EU:s valuta, FN:s säkerhetsråd, KU:s beslut.

Initialförkortningar
Initialförkortningar som utläses som ord och är egennamn skrivs med stor begynnelsebokstav, jämför exempelvis Sakab – Svensk avfallskonverteringar AB,  Saco – Sveriges akademikers centralorganisation och Mittuniversitetet – Miun.

Ej vedertagna förkortningar bör, för förståelsens skull, skrivas ut i sin helhet första gången, gärna med initialförkortningen inom parentes. Därefter kan förkortningen användas i löptexten. Se exempel nedan. 

Ex) Customer Relationship Management (CRM)
Ex) Centrum för socialförsäkringsforskning (CSF)