MittNet´s regler

Regler för nyttjande av MittNet och Mittuniversitetets datorer

En viktig förutsättning för Mittuniversitetets verksamhet är en väl fungerande och effektivt utnyttjad kommunikationsteknik. Detta innebär i sin tur att ett mycket stort informationsflöde strömmar genom MittNet [1].Regler för vad som får transporteras och lagras i Mittuniversitetets nät och datorer är därför nödvändiga. Dessa regler är till för att skydda såväl den enskildes som Mittuniversitetets intressen avseende nyttjande av datorer och datorkommunikation inom MittNet. Både etiskt/moraliskt som ett rent rättsligt/ekonomiskt perspektiv ska tillvaratas genom reglerna.

Varje person som önskar nyttja MittNet eller datorer vid Mittuniversitetet skall därför ha en individuell användaridentitet samt ha accepterat att följa de regler som framgår nedan

1. Lagrad och transporterad information

För den information som lagras i Mittuniversitetets datorer samt transporteras via MittNet gäller att:

 • informationen inte får bryta mot svensk lagstiftning
 • informationen ej är att anse som stötande ur moralisk synpunkt
 • informationen ej kränker andras integritet eller orsakar Mittuniversitetet eller utomstående dåligt rykte
 • informationen måste ha anknytning till Mittuniversitetets verksamhet

2. Otillåtet handlande [2]

Användare gör sig skyldig till oetiskt beteende genom att:

 • försöka få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till dessa
 • försöka dölja sin användaridentitet (utom i sådana fall det är uttryckligen tillåtet)
 • försöka störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverket
 • uppenbart slösa med tillgängliga resurser som nätverkskapacitet, personal, maskinvara programvara etc.
 • försöka skada eller förstöra andras datorbaserad information
 • göra intrång i andras privatliv
 • försöka förolämpa eller förnedra andra personer.

3. Ansvar

Användare har ett personligt ansvar för att hålla sig informerad och följa de regler som för var tid gäller för nyttjande av MittNet eller Mittuniversitetets datorer. Alla användare är ansvariga för vad som lagras, transporteras och utförs under den/de användaridentitet(er) personen har.

Det internationella datanätet -- Internet -- är inte ett enda sammanhängande nät, utan snarare en sammankoppling av tusentals enskilda nät som tillåter datatrafik att flyta genom dem. Kommunikation och dataöverföring på Internet kan alltså passera genom ett flertal olika nät innan slutmålet nås. Varje form av dataöverföring medför belastningar på flera deltagande nätverk.

Som användare av MittNet får användaren möjlighet att nå andra, nationella och internationella, nät och datorsystem som ansluter till dessa nät. Varje nät och varje lokalt system kan ha egna regler. Åtgärder som är tillåtna inom ett system kan vara föremål för övervakning, eller vara helt förbjudna inom andra nät. Det är alltid användarens ansvar att informera sig om och följa de regler som gäller i varje enskilt fall. Kom ihåg: att en åtgärd är möjlig innebär inte att den är lämplig eller ens tillåten.

4. Bedömning

Beslut med anledning av misstanke om överträdelse av ovanstående regler skall, beträffande studenter normalt fattas av Mittuniversitetets disciplinnämnd enligt vad som anges i 10kap. Högskoleförordningen (SFS 1993:100) samt för anställda av Mittuniversitetets personalansvarsnämnd(1 kap 5 § högskoleförordningen).

5. Påföljder

Användare som bryter mot aktuella regler kan komma att stängas av från vidare nyttjande av MittNet och Mittuniversitetets datorer samt avstängas från studierna respektive uppsägning/avskedande från anställning. Handling som bedöms vara brottslig kommer att polisanmälas. Den som bryter mot ovanstående regler ansvarar personligen för eventuella straff och skadeståndsrättsliga påföljder.

6. Radering av användaridentitet i studentportalen

Din användaridentitet i studentportalen raderas när något av följande alternativ uppnåtts:

 • Om du inte varit inloggad under de senaste 18 månaderna
 • Om du inte varit registrerad som student under de senaste 18 månaderna

[1] MittNet är det nät som binder ihop Mittuniversitetets samtliga enheter för datakommunikation. Nätet förvaltas av IT-avdelningen på rektors uppdrag.
[2] Motsvarar de riktlinjer som fastställts för SUNET.