Handläggning, utökning av utbud efter publicering

Sista datum för när utbildningsutbud ska vara färdigställt i utbildningsdatabasen Atlas för export till NyA:
1 februari - utbildningsutbud sommarkurser och hösttermin
1 augusti - utbildningsutbud vårtermin
Respektive fakultet sätter själv tidsplan gentemot sina avdelningar.

Slutdatum för nytillkomna alternativ efter ovanstående datum:
15 februari - utbildningsutbudet sommarkurser
15 mars - utbildningsutbud hösttermin
15 september - utbildningsutbud vårtermin
Utökning av utbildningsutbud efter ovanstående datum medges endast i undantagsfall.

För mer detaljer för hantering av nytillkomna utbildningsalternativ, se rektorsbeslut, MIUN 2016/489