Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning MIUN 2018/2439

Översatt version: Appointments procedure for teachers at Mid Sweden University

Enligt Högskoleförordningen (SFS 2010:1064) 2 kap. 2 §  ska ett universitets styrelse fastställa en anställningsordning med de regler för anställning av lärare som universitetet tillämpar. Frågor har uppkommit avseende skyldigheten att ledigkungöra kortare visstidsanställningar. Föreliggande dokument är avsett att vara ett stöd för att avgöra i vilka fall undantag från utlysningsskyldigheten får göras.
   
Särskilda skäl vid anställningar MIUN 2017/2000