Nordeas Norrlandsstiftelse

Nordeas Norrlandsstiftelse har alltsedan Mitthögskolans tillkomst år 1994 delat ut stipendier till forskarstuderande och på detta sätt velat främja forskningen inom Mitthögskolan/Mittuniversitetet.

Två priser delas ut årligen: Nordeas vetenskapliga pris och Nordeastipendiet. För båda priserna gäller att nominering görs av avdelningarna genom avdelningschefens försorg. Pristagaren utses av en kommitté bestående av rektor, dekanerna från vardera fakulteten samt en representant för Nordeas Norrlandsstiftelse. Kommitténs beslut ska vara enhälligt. Priset delas ut vid Mittuniversitetets årshögtid på hösten.

 

Nordeas vetenskapliga pris

Priset tilldelas forskare vid Mittuniversitetet som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utvecklig inom framförallt samhällsvetenskaplig, rättsvetenskaplig och datavetenskapliga forskningsområden. Priset kan även omfatta forskning inom medicinska och teknisk naturvetenskapliga fakulteten med inriktning på livsvetenskap eller andra forskningsområden som kan vara aktuella om de bedöms ha relevans för bankverksamhet. 

Pristagaren ska genom sin forskning ha nått erkännande samt ha stor utvecklingspotential. Forskningen ska vara till gagn för regionen och bedömas ha relevans för bankens verksamhet. Prissumman uppgår till 100 000 kronor. 

Nomineringen ska följas av en motivering samt aktuell CV och skickas till Mittuniversitetets registrator.

Nordeastipendiet

Priset tilldelas för vetenskapligt utbyte, studier eller forskning utanför Sverige. Priset kan delas ut till personer som är antagna till forskarutbildning vid Mittuniversitetet. Syftet är att främja vetenskapligt arbete och forskning till nytta för regionen. Prissumman uppgår till 100 000 kronor och kan delas upp i flera stipendier.

Nomineringen ska följas av en motivering och skickas till Mittuniversitetets registrator.