Bureanska fonden

Bureanska föreningen bildades 1994 med syftet att verka för att höja utbildningskvaliteten genom att årligen uppmärksamma och belöna de bästa kandidat- och magister/master-uppsatserna inom humaniora. Med tiden kom även ämnet kulturgeografi att omfattas av priset. Våren 2011 donerade Bureanska föreningen sitt kapital till Mittuniversitetet med avsikten att priserna fortsättningsvis ska delas ut av Mittuniversitetet.

Nomineringar görs under vårterminen.
Kontaktperson vid ULS är Niklas Bergman.

Bureanska fondens vetenskapliga pris
Särskilt goda vetenskapliga prestationer inom Mittuniversitetet och inom alla ämnesområden kan nomineras. Det som kan komma i fråga för priset ska vara en vetenskaplig prestation med hög kvalitet. Det kan t.ex. vara en vetenskaplig artikel, ett patent, forskning som särskilt uppmärksammats utanför Mittuniversitetet oavsett på vilket sätt den kommit till uttryck.
Priset uppgår till 20 000 kr. Priset utbetalas till avdelningen och disponeras av pristagaren för kostnader med anknytning till pristagarens forskning.
Nominering görs av avdelningarna, genom avdelningschefens försorg. Nomineringar ska innehålla en motivering och skickas till registrator.

Bureanska priset för särskilt framstående doktorsavhandling
Särskilt framstående doktorsavhandlingar inom humaniora och ämnet kulturgeografi kan nomineras.
Priset uppgår till 15 000 kr. Priset utdelas i form av kontanta medel om pristagaren inte innehar anställning vid Mittuniversitetet. Är pristagaren anställd vid Mittuniversitetet utbetalas prissumman till avdelningen och disponeras av pristagaren för kostnader med anknytning till pristagarens forskning.
Nominering görs av handledare. Nomineringar ska innehålla en motivering samt en kopia av avhandlingen och skickas till registrator.

Bureanska priset för bästa magister-/masteruppsats
Uppsatser ska endast nomineras om de uppnår fullgod kvalitet. 
Priset uppgår till 10 000 kr och utdelas i form av kontanta medel.
Nominering görs av handledare/examinator. Nominering ska innehålla en motivering samt en kopia av uppsatsen och skickas till registrator.

Bureanska priset för bästa kandidatuppsats
Uppsatser ska endast nomineras om de uppnår fullgod kvalitet.
Priset uppgår till 5 000 kr och utdelas i form av kontanta medel.
Nominering görs av handledare/examinator. Nominering ska innehålla en motivering samt en kopia av uppsatsen och skickas till registrator.