Pro Futura Scientia

Pro Futura Scientia är ett nationellt spetsforskningsprogram för unga forskare (3-8 år efter doktorsexamen) i humaniora och samhällsvetenskap inklusive juridik och teologi. Programmet inrättades 1999 och är ett samarbete mellan Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). Efter nationella nominerings- och urvalsförfaranden antas ca 10-20% av de nominerade till programmet och erbjuds optimala möjligheter att forska och utveckla sin kompetens under 5-7 års tid. 

Nedan följer en nedkortad information om programmet. Läs mer om Pro Futura Scientia genom att klicka på länkarna ovan till de båda finansiärerna.

  • Förslagsställande universitet erbjuder forskaren arbetsrum, kvalificerad undervisningserfarenhet, pedagogisk utveckling, handledarutbildning och utbildning för forskningsledare.
  • Forskaren vistas under de första två åren ett helt år på SCAS, samt ges möjlighet till ytterligare en termin senare under femårsperioden. Forskaren vistas också under minst ett år utomlands vid ett av de internationellt ledande instituten för avancerade studier eller i en annan vetenskaplig spetsforskningsmiljö.
  • Alla Pro Futura-forskare ges en internationellt framstående senior rådgivare/mentor av SCAS.
  • Alla Pro Futura-forskare deltar en gång per termin i en workshop där de presenterar sina resultat och planer. 
  • Alla forskare, som framgångsrikt deltar i programmet erbjuds tenure-track tjänster vid förslagsställande universitet.
  • Alla Pro Futura-forskare disponerar ett årligt anslag för resor, litteraturinköp och för att ordna mindre arbetsmöten med andra forskare. I programmet ingår även en ledarskapsutbildning som finansieras av RJ och arrangeras genom RJ:s försorg.

 Ansökningsperioden är normalt sett från september till december varje år. Beslut om antagning till programmet tillkännagörs i maj året därpå.

 

Nomineringar

Ett lärosäte får nominera högst fyra (4) personer. Lärosätet kan välja att endast nominera en eller två forskare. Om lärosätet väljer att nominera tre personer, skall minst en av dessa forskare ha doktorsexamen från och vara verksam vid annat lärosäte eller forskningsinstitut än det förslagsställande. Om man väljer att nominera fyra personer, skall minst en av de nominerade ha doktorsexamen från och vara verksam vid universitet eller institut utanför Sverige.

I den interna nomineringsprocessens första skede lämnas endast den förenklade nomineringsblanketten (se högerspalten) in till respektive fakultetskansli. Först efter en universitetsgemensam beredning vid ULS kan det bli aktuellt att författa en fullständig nominering. En sådan nominering ska vara skriven på engelska. Den ska innehålla lärosätets motivering, forskarens meritförteckning inkl publiceringslista, en forskningsplan, en beskrivning av skälen till att forskaren vill delta i ett program med obligatoriska helårsvistelser utomlands och vid SCAS,  samt en försäkran om att den nominerade har tagit del av promemorian om programmet och accepterar betingelserna.

Kontaktperson vid HUV-kansliet är Katarina Rydén.
Kontaktperson vid NMT-kansliet är Maria Torstensson.
Kontaktperson vid ULS är Niklas Bergman.