Analys för att förbättra lärmiljön där distans- och campusstudenter deltar simultant

Bakgrund

Studenter och lärare upplever periodvisa/intermittenta brister och svårigheter när det gäller att genomföra undervisning där distansstudenter deltar. Man har vid flera tillfällen, och från flera avdelningar, försökt att utreda var de eventuella problemen finns men det har inte varit möjligt att få ett helhetsperspektiv på problematiken. På uppdrag av tidigare förvaltningschef Håkan Stenström tillsattes, i februari 2018, Fredrik Wigdén som projektledare på 25 %.

Syfte

Målet med utredningen/arbetet är att ur ett långsiktig och hållbart perspektiv identifiera förbättringsåtgärder i syfte att öka förutsättningar för att:

  • Studenter ska kunna delta på lika villkor, oavsett om de sitter på distans eller vid campus.
  • Alla lärare ska med lätthet kunna använda utrustningen utifrån valt pedagogiskt upplägg. Detta ska vara oberoende av teknisk kunskap. Strävan ska vara att tekniken i så liten omfattning som möjligt ska behöva styra lektionsupplägg, däremot kan läraren behöva förändra vissa delar för att skapa likvärdiga förutsättningar för studenterna.
  • Lärarna ska ges verktyg och förutsättningar för att pedagogiskt och tekniskt kunna anpassa undervisningen för distans och campusstudenterna.
  • Möjliggöra en stabil och driftsäker teknisk miljö.

Berör

Camp, IT, pedagogisk stödverksamhet. Förutom detta berörs i första hand personal vid program lokaliserade i Q huset – Östersund då de i sin verksamhet dagligen har miljöer där man mixar campus och distansstudenter. I andra hand berörs övrig undervisande personal.

Ansvar och kontakt

Projektledare är Fredrik Wigdén Samverkansavdelningen.

Tidplan

Projektet med att identifiera brister och utvärdera möjliga lösningar förväntas vara slutfört 2018-12-31.