Kommunikation, samarbete och lagring – O365, ett förändrat digitalt arbetssätt

Bakgrund

Mittuniversitetet genomförde 2018/19 en förstudie om webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram som bl.a. kartlade medarbetares och studenters behov för att förbättra den digitala arbets- och studiemiljön. Förstudien tog också fram förslag till en strategisk inriktning och fortsatt arbete som bl.a. innebär att Mittuniversitetet väljer Office 365 som huvudsaklig framtida kommunikations-, samarbets- och mötesplattform för universitetet.

Syfte

Projektets syfte är att förändra det digitala arbetssättet för medarbetare och studenter vid Mittuniversitetet gällande kommunikation och samarbete. Vidare är projektets mål att möjliggöra för studenter och medarbetare att hantera data på ett mer enhetligt och juridiskt korrekt sätt än i dag. Det huvudsakliga verktyget som kommer att implementeras inom projektet är O365.

Berör

Berör i första hand samtliga medarbetare.

Tidplan

Projektplanen beslutades 2019-09-11.
Projektet ska vara genomfört till 2020-06-30.
Införandet av det nya arbetssättet kommer att ske succesivt för anställda. Det inleds med 4 piloter (ledningsrådet, förvaltningens ledningsgrupp, HUV:s ledningsgrupp, dekanens ledningsgrupp NMT), efter varje pilot utvärderas implementeringsprocessen och justeringar görs. Arbetet genomförs enligt modellen PDCA (Plan, Do, Check, Act). När piloterna är genomförda ska analys ske och slutsatser dras angående hur genomförandet i övrigt ska ske.

Kontakt

Projektledare är Eva Rodin Svantesson, ULS

Mer information

Projektplan