Nytt examensbevis efter ändrade personuppgifter

Utskrift av nytt examensbevis vid byte av innehavarens namn, födelsetid eller personnummer tillåts om särskilda skäl föreligger, som exempelvis ändrad juridisk könstillhörighet. Beslut om särskilda skäl för utfärdande av nytt examensbevis fattas av rektor efter förslag från Examensfunktionen. För mer information kontaktas Examensfunktionen - examen@miun.se