Kursplan

Kursplan för Samhällskunskap AV, Samhällskunskap för gymnasiet, 90 hp (31-120 hp). Ingår i lärarlyftet II, 90 hp

Civics MA, Civics for Upper Secondary school (31-120 credits ), 90 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SH008U
 • Ämne huvudområde: Samhällskunskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Samhällskunskap för gymnasiet, 90 hp (31-120 hp). Ingår i lärarlyftet II
 • Högskolepoäng: 90
 • Fördjupning vs. Examen: AXX - Kursen ligger på avancerad nivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2015-03-10
 • Senast ändrad: 2015-03-10
 • Giltig fr.o.m: 2015-08-01

Syfte

Att ge lärare med ämnesbehörighet och behörighetsgivande lärarexamen den behörighet som krävs för att undervisa i samhällskunskap i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning.

Lärandemål

Delmoment 1.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskap om vetenskaps- och samhällsteori samt visa förmåga att förstå och diskutera samhällsfenomen ur klass-, genus- och/eller etnicitetsperspektiv. Studenterna ska också ha uppvisat ett reflekterande förhållningssätt till, och utvecklat en färdighet i, att undervisa inom området.

Delmoment 2.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa förmåga att kunna diskutera och problematisera begreppet socialisation samt uppvisa förmåga att använda socialisationsteorier för att skapa en bred förståelse för normalitet och avvikelse i samhället. De studerande ska även kunna visa förståelse för hur olika socialisationsagenter (såsom t ex media och skola) kan påverka mänskligt varande och handlande. Studenterna ska också ha uppvisat ett reflekterande förhållningssätt till, och utvecklat en färdighet i, att undervisa inom området.

Delmoment 3.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskaper om och förmåga att diskutera samhällsekonomisk teori och ekonomisk politik. Vidare ska den studerande kunna uppvisa en förmåga att diskutera olika teoretiska utgångspunkter för statlig välfärdspolitik och arbetsmarknadens funktionssätt. Den studerande ska också kunna uppvisa förmåga att ämnesdidaktiskt arbeta med välfärdspolitiken som tema i skolan.

Delmoment 4.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar samt uppvisa fördjupad förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Den studerande ska vidare visa förmåga att analysera relationen mellan demokrati och medborgarskap samt uppvisa kunskap om medborgarskapets olika dimensioner. Den studerande ska också kunna visa kunskap om och förmåga att självständigt analysera demokratins möjligheter och problem (politik och förvaltning) i ett jämförande perspektiv samt uppvisa färdighet att arbeta med demokrati och medborgarskapsbegreppet i undervisning.

Delmoment 5.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskap och förmåga att analysera begreppet globalisering med dess olika innebörder. Den studerande ska vidare kunna visa kunskap om globaliseringens ekonomiska, sociala, politiska, demografiska och kulturella dimensioner och kunskap om hur effekterna av globaliseringen visar sig på lokal och regional nivå. Den studerande ska också visa kunskap om området internationella relationer och internationell politik samt visa förmåga att didaktiskt tillämpa sina ämnesteoretiska kunskaper.

Delmoment 6.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskap om sambandet mellan planering, genomförande och bedömning i lärande och undervisning i samhällskunskap samt visa färdighet i hur man kan operationalisera mål för undervisning i samhällskunskap. Den studerande ska också kunna visa färdighet i hur man kan konstruera verktyg för bedömning som korresponderar med styrdokumentens mål för genomförande av undervisning i samhällskunskap.

Delmoment 7.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskap om maktbegreppet samt visa förmåga att förstå och diskutera hur makt framträder i olika institutionella och kontextuella sammanhang i samhället och i skolan. De studerande ska visa förmåga att analysera makt ur klass-, genus- och etnicitetsperspektiv samt att didaktiskt tillämpa sina kunskaper.

Delmoment 8.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa insikt och förståelse för sam-hällsvetenskapliga metoder. Vidare ska den studerande uppvisa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser eller frågeställningar. De studerande ska också visa förmåga att självständigt kunna identifiera och formulera frågeställningar samt kunna planera och med adekvata metoder genomföra en forskningsuppgift inom givna tidsramar samt visa förmåga att muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. I detta arbete är kunskap om, och färdighet att tillämpa, källkritiska metoder betydelsefull tillsammans med en kunskap om olika presentationsteknikers användbarhet. Slutligen ska de studerande visa förmåga att inom området samhällskunskap kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. De studerande ska efter genomgången kurs ha författat ett självständigt arbete om minst 7,5 högskolepoäng inom området samhällskunskap eller samhällskunskapens ämnesdidaktik och försvara denna uppsats i ett offentligt seminarium.

Innehåll

Kursen är indelad i följande åtta (8) moment:

Moment 1: Att förstå och förklara samhället, 7,5 hp
Momentet syftar till att ge en bred samhällsvetenskaplig ansats på att förstå och förklara samhället och ett helhetsperspektiv på människan som kultur och samhällsvarelse. Detta innefattar såväl presentation av generell sociologisk samhällsteori som genomgång av vetenskapsteoretiska traditioner i ambitionerna att förklara eller förstå samhällsprocesser.
Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 2: Socialisation, 7,5 hp
I momentet behandlas och kritiskt granskas socialisation som empirisk fenomen och teoretisk begrepp. Socialisationsbegreppet problematiseras utifrån möjligheterna att användas för att förstå uppfattad normalitet och avvikelse i samhället i religiös, kulturell, politisk eller social mening. Diskussionen länkas till relevanta skrivningar i skolans olika styrdokument. De studerande skall även kunna visa insikt om hur olika socialisationsagenter (såsom t ex media och skola) kan påverka mänskligt varande och handlande. I momentet diskuteras och prövas även didaktiska förhållningssätt för att undervisa om socialisationsprocesser och metoder för betyg och bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 3: Perspektiv på välfärd, 7,5 hp
I momentet behandlas svensk välfärdspolitik utgående från en analys av de politiska och de ekonomiska systemens interdependens. Vidare ges en presentation av hur svensk makroekonomi fungerar tillsammans med en analys av svensk arbetsmarknads funktionssätt. I momentet diskuteras och prövas även didaktiska förhållningssätt för att undervisa om perspektiv på välfärd och metoder för betyg och bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.

Moment 4: Demokrati och medborgarskap, 15 hp
I momentet behandlas samhällskunskapens historiska och teoretiska kärna, demokrati och medborgarskap. I momentet presenteras och kritiskt granskas olika demokratimodeller, satt i relation till såväl skola som samhälle. Vidare beskrivs och analyseras system för politik och förvaltning i Sverige (lokalt, regional och centralstatligt) och jämförs med norden, EU och ett urval större länder. Medborgarskapsbegreppet analyseras, problematiseras (”thin/thick citizenship”) och översätts till befintlig teoribildning på området samt till dagens samhälleliga utvecklingsprocesser. I momentet diskuteras och prövas även didaktiska förhållningssätt för att undervisa om demokrati och medborgarskap och metoder för betyg och bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 5: Globalisering och internationella relationer, 15 hp
I momentet ges kunskaper och didaktiska verktyg för undervisning i samhällskunskap med avseende på globaliseringsprocesser (politiska, ekonomiska, sociala) och hur det internationella samfundet fungerar. Europeisk integration,(inklusive EU), FN, de mänskliga rättigheterna, orsaker bakom fattigdom och hunger, internationell lag och internationell politisk ekonomi är exempel på teman som behandlas under momentet. I momentet diskuteras och prövas även didaktiska förhållningssätt för att undervisa om globalisering och internationella relationer och metoder för betyg och bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 6: Planera, genomföra och bedöma, 15 hp
Momentet syftar till didaktisk problematisering och fördjupade kunskaper om hur skolans arbete organiseras och hur formerna för kunskapsprövning kan se ut. Momentet inriktas på färdigheter i att tillämpa samhällskunskapliga perspektiv och metoder för bedömning med utgångspunkt från skolans nya styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 7: Maktens olika ansikten, 7,5 hp
I momentet behandlas teorier om makt som begrepp och fenomen. Detta innefattar att länka befintlig teoribildning inom området till att förstå och kunna diskutera hur makt framträder i olika sammanhang såväl i samhället som i skolans värld. Aktuell teoribildning om makt exemplifieras och analyseras under kursens gång ur bland andra klass-, genus- och etnicitets-perspektiv samt diskuteras i förhållande till didaktiska val för undervisning och metoder för bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 8: Presentationsteknik, källkritik, vetenskaplig metod och uppsatsskrivande, 15 hp
I momentet behandlas samhällsvetenskaplig metod, presentationsteknik och källkritiskt förhållningssätt. Olika metodologiska angreppssätt för författandet av en akademisk uppsats beskrivs och analyseras. Olika presentationstekniker diskuteras, prövas och analyseras. De studerande skall författa ett självständigt arbete inom området samhällskunskap eller samhällskunskapens ämnesdidaktik och försvara denna uppsats i ett offentligt seminarium.
Examination via seminarium och genomförande av oppositionsuppgift.

Behörighet

Grundläggande behörighet Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i fortbildning enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen ges som nätkurs. Undervisning sker i form av underlag som presenteras, och uppgifter som redovisas, i konferenssystemet Moodle.

Examination

Examinationer sker i form av nätseminarier och pm-skrivande.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Augustsson, Gunnar
 • Titel: Akademisk skribent: Om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: ISBN: 978-91-44-00491-4
 • Författare/red: Johansson, Jan; Sundberg, Daniel
 • Titel: Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning.
 • Förlag: Natur o Kultur
 • Upplaga: 2012
Moment 1
 • Författare/red: Best, Shaun
 • Titel: Understanding social division
 • Förlag: Sage
 • Upplaga: 2005
 • Författare/red: Gilje, Nils; Grimen, Harald
 • Titel: Samhällsvetenskapernas förutsättningar
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 2007
 • Författare/red: Månsson, Per
 • Titel: Båten i parken
 • Förlag: Norstedts Akademiska
 • Upplaga: 2014
Moment 2
 • Författare/red: Jenkins, Richard
 • Titel: Social Identity
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Johansson, Thomas
 • Titel: Den lärande människan; utveckling, lärande, socialiation
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Morgondagens medborgare
 • Upplaga: 2010
 • : http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?
Moment 3
 • Författare/red: Eklund, Klas
 • Titel: Vår ekonomi - en introduktion till samhällsekonomin
 • Förlag: Nordstedts
 • Upplaga: Senste upplagan
 • Författare/red: Rothstein, Bo
 • Titel: Vad bör staten göra. Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik
 • Förlag: SNS
 • Upplaga: 2002
 • Författare/red: Sandelin, Bo; Trautwirn, Hans-Michael; Wundrah, Mikael
 • Titel: Det ekonomiska tänkandets historia
 • Förlag: SNS
 • Upplaga: 2008
Moment 4
 • Författare/red: Ekman, Joakim; Pilo, Lina
 • Titel: Skolan, demokratin och de unga medborgarna
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Faulks, Keith
 • Titel: Citizenship
 • Förlag: Routhledge
 • Upplaga: 2000
 • Kommentar: 190 s.
 • Författare/red: Jakobsson, Kerstin (red)
 • Titel: Känsla för det allmänna.
 • Förlag: Borea
 • Upplaga: 2010
 • Kommentar: ISBN: 978-91-89140-71-4. Valda delar. 240 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Medborgarkunskaper i sikte
 • Upplaga: 2012
 • : www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Skolan och medborgarskapandet
 • Upplaga: 2011
 • : www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?
Moment 5
 • Författare/red: Ahrne, Göran (red)
 • Titel: Upptäckten av det globala, Sociologisk forskning nr 1
 • Upplaga: 2007
 • Kommentar: 8 s.
 • Författare/red: Baylis, John & Smith, Steve
 • Titel: The globalization of the world politics: An introduction to international relations
 • Förlag: Oxford University Press
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Kommentar: 622 s.
 • Författare/red: Knox, Paul. L & Marston, Sallie. A
 • Titel: Places and Regions in Global Context - Human Geography
 • Förlag: Prentice-Hall
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 515 s. Valda delar
 • Författare/red: Långström Sture, Virta Anja
 • Titel: Samhällskunskapsdidaktik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: ISBN: 987-91-44-06643
Moment 6
 • Författare/red: Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca
 • Titel: Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion
 • Förlag: Stockholms universitet, Stockholm
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: ISBN: 9789176566619
 • Författare/red: Karlefjärd, Anna
 • Titel: Att rymmas inom sitt friutrymme: Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning
 • Förlag: Karlstads universitet: Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Statsvetenskap
 • Upplaga: 2011
 • : http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:395564
 • Kommentar: 136 s.
 • Författare/red: Samuelsson, Maria och Nordgren, Kenneth (red)
 • Titel: Betyg i teori och praktik
 • Förlag: Malmö, Gleerups
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 978-91-40-66328-3 190 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen
 • Upplaga: 2011
 • : http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2698
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplaner för samhällskunskap (grundskolan samt gymnasieskolan
 • : http://www.skolverket.se
 • Kommentar: 7 s.
Moment 7
 • Författare/red: Carr, W, Hartnett, A
 • Titel: Education and the Struggle for Democracy
 • Förlag: Open University Press
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: ISBN:0-335-19520-2 235s.
 • Författare/red: Lukes, Steven
 • Titel: Maktens ansikten
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: ISBN:978-91-7173-276-7 208 s.
 • Författare/red: Morriss, Peter
 • Titel: Power - a philosophical analysis
 • Förlag: Manchester University Press
 • Upplaga: 2002
 • Kommentar: ISBN:978-07-1905996-4 328 s.
 • Författare/red: Petersson, Olof
 • Titel: Den offentliga makten
 • Förlag: SNS
 • Upplaga: 2007
 • Kommentar: ISBN:978-91-85695-02-7 250 s.
Moment 8
 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: ISBN: 978-91-44-04826-0 223 s.
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2002
 • : ISBN:91-47-06402-1 463 s.
 • Författare/red: Dimenäs, Jörgen (red.)
 • Titel: Att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2007
 • Kommentar: ISBN:978-91-47-08421 257 s.
Litteratur i samband med uppsatsarbetet väljs i samråd med handledare.
Övrig information
Urval sker genom lottning.