Kursplan

Kursplan för Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering I, 7,5 hp

Nursing Science MA, Teaching Methods for Supervisors in Nursing and Rehabilitation I, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM111A
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Handledarutbildning inom vård och rehabilitering I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig avdelning: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-01-08
 • Fastställd: 2018-01-16
 • Senast ändrad: 2018-01-16
 • Giltig fr.o.m: 2018-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten:
- erhåller fördjupad kunskap om inlärningsprocessen och handledningsprocessen
- inhämtar kunskap om styrdokument och organisation för verksamhetsförlagd högskoleutbildning
- erhåller fördjupad kunskap om författningar som reglerar lärares, handledares
och studenters ansvarsfördelning vid verksamhetsförlagd högskoleutbildning
- förvärvar ökad förmåga att planera, utvärdera och utveckla verksamhetsförlagd högskoleutbildning
- får ökad insikt i utbildningens roll för yrkesprofessionen

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva högskolans styrdokument, organisation och struktur relaterat till professionell utbildning inom vård och omsorg
- beskriva och förklara avtal som reglerar lärares, handledares och studenters
ansvarsfördelning vid verksamhetsförlagd utbildning
- redogöra för teoretiska perspektiv på lärande och olika kunskapsformer relaterat till professionsutveckling
- förklara olika lärandemiljöers betydelse för studentens professionella utveckling
- beskriva betydelsen av kommunikation och dialog i relation till lärandeprocessen
- beskriva handlednings- och lärprocesser i relation till studenters kompetensutveckling
- beskriva begreppet evidens relaterat till handledningsprocessen

Färdighet och förmåga
- identifiera, beskriva och analysera den egna rollen och de egna förmågorna som handledare i lärprocesser
- utarbeta och redogöra för hur didaktiska verktyg, pedagogiska strategier samt teoretiska modeller kan användas som underlag för handledning i verksamhetsförlagd utbildning
- använda ett kritiskt förhållningssätt i olika handledarsituationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över hur ålder, kön, etnicitet och kultur påverkar olika lärandesituationer inom verksamhetsförlagd utbildning
- reflektera över professionellt och pedagogiskt förhållningssätt i relation till handledning
- reflektera över innebörden av vetenskapligt förhållningssätt i relation till professionell kompetensutveckling

Innehåll

Högskoleutbildningens organisation, funktion och styrdokument
Lärande, kunskap och kompetensutveckling
Handledningsteorier, modeller och metodik
Lärstilar
Didaktik och lärprocesser i handledning
Handledarrollen
Kommunikation och processer i handledning
Lärandemiljöer
Kompetensutveckling utifrån yrkesprofessionen

Behörighet

Grundläggande behörighet med högskoleexamen från minst treårig hälso- och sjukvårdsutbildning

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen sker via distansundervisning på kvartsfart. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via Webplattformen Moodle med stöd av skriftlig studiehandledning. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i interaktiva, nätbaserade seminarieroch examinationer, bland annat via Skype eller Adobe connect. Kursen baseras på kurslitteratur och relateras till deltagarnas kunskaper och erfarenheter från tidigare utbildning, yrkesutövning och verksamhetsområde.

Examination

Examinationen sker genom kontinuerlig bedömning av den studerandes studieprestationer utifrån varierande examinationsformer.

- Tema 1: Skriftlig inlämningsuppgift 0,5 hp, grupp (U/G)
- Tema 2: Skriftlig inlämningsuppgift 1 hp, grupp (U/G)
- Tema 3: Skriftlig inlämningsuppgift 0,5 hp, grupp (U/G)
- Tema 4: Skriftlig inlämningsuppgift 1,5 hp, grupp (U/G)
- Skriftlig fördjupningsuppgift 4 hp, individuellt (A-E)

För att uppnå kursbetyg A till E krävs godkänt resultat på gruppuppgifterna samt den individuella fördjupningsuppgiften

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Cajvert, Lilja
 • Titel: Studenthandledning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lauvås, Per & Handal, Gunnar
 • Titel: Handledning och praktisk yrkesteori
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Mogensen, Ester, Thorell Ekstrand, Ingrid & Löfmark, Anna
 • Titel: Klinisk utbildning i högskolan- perspektiv och utveckling
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplaga
 • Författare/red: Segesten, Kerstin
 • Titel: Att utbildas till sjuksköterska, perspektiv på lärande
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Upplaga: Senaste upplaga
 • Författare/red: Skarman,Göran
 • Titel: Handledning för professionell utveckling. Medicinsk pedagogik
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Östlinder, Gertrid, Norberg, Astrid, Pilhammar Andersson, Ewa & Öhlén, Joakim
 • Titel: Erfarenhetsbaserat lärande - vad är det och hur värderar vi den?
 • Förlag: Svensk Sjuksköterskeförening
 • : http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:346539/FULLTEXT01.pdf

Referenslitteratur

 • Författare/red: Arnold, E & Underman Boggs, K
 • Titel: Interpersonal relationships - professional communication skills for nurses
 • Förlag: W.B. Saunders Company
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lindström,L., Lindberg, V., Pettersson, A.
 • Titel: Pedagogisk bedömning
 • Förlag: Stockholms Universitetes förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
Avhandlingar, vetenskapliga artiklar och övrig text kan tillkomma.