Kursplan

Kursplan för Svenska språket GR (B), Svenska för lärare åk 7-9, 46-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 45 hp

Swedish Language BA(B), Swedish for Teachers at the Intermediate Level, 46-90 Credits. Continuing Education for Teachers

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV003U
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Svenska för lärare åk 7-9, 46-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II
 • Högskolepoäng: 45
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2013-10-14
 • Senast ändrad: 2015-02-24
 • Giltig fr.o.m: 2015-08-01

Syfte

Kursens grundläggande syfte är att ge deltagarna teoretiska och metodiska förmågor att undervisa i svenskämnet. Deltagarna skall utveckla sina kunskaper inom läs- och skrivinlärning samt läs- och skrivutveckling, språkutvecklande miljöer och arbetssätt, bedömning och betygssättning samt det mångkulturella klassrummet. I kursen ingår också moment som syftar till att deltagarna skall tillägna sig kunskaper om grannspråk och minoritetsspråk.

Lärandemål

Lärandemål för moment 1:
Efter moment 1 skall deltagaren kunna
- redogöra för förhållandet mellan de nordiska språken i ett historiskt perspektiv
- redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och övriga nordiska språk
- diskutera språkets roll i samhället och i skolan
- redovisa grundläggande kunskaper om Sveriges officiella minoritetsspråk både ur ett historiskt och ett samtidsperspektiv

Lärandemål för moment 2:
Efter moment 2 skall deltagaren kunna
- visa förmåga att analysera och problematisera förhållandet mellan litteraturvetenskaplig forskning och svenskämnets didaktik
- visa förmåga att välja ut och organisera ett innehåll till en kurs eller ett kunskapsområde i litteraturvetenskap samt argumentera för dessa val utifrån styrdokument och aktuell litteraturteoretisk forskning
- visa förmåga att kunna reflektera kritiskt kring ungdomslitteratur samt ungdomars läsning utifrån frågor kopplade till värdegrund, genus, etnicitet och kulturell mångfald
- redovisa för vad som utmärker ungdomslitteraturen i fråga om genre, motiv, tematik och berättande
- visa förmåga att introducera lyrik och lyrikläsning för ungdomar i åk 7-9
- visa förmåga att anpassa innehåll och undervisningsform i förhållande till barns särskilda och olika behov

Lärandemål för moment 3:
Efter moment 3 skall deltagaren kunna
- visa förmåga att analysera elevers skriftliga produktion samt ge tydlig vägledning i elevens fortsatta skrivutveckling
- visa förmåga att göra formativ och summativ bedömning av elevens muntliga och skriftliga förmåga
- visa kunskap i olika analys- och bedömningsverktyg
- visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån kursplanens riktlinjer i svenska
- ha utvecklat sin förmåga att göra adekvat bedömning och betygssättning av elevers kunskaper och färdigheter i svenska
- kunna dokumentera elevens språk- och kunskapsutveckling i ett formativt syfte
- tillämpa ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i det mångkulturella klassrummet
- visa förmåga att bedöma första- och andraspråkselevers språkutveckling
- visa kunskap om flickors och pojkars studieresultat i svenska
- ha kännedom om aktuell forskning som berör genus i skolan
- redogöra för hur man arbetar på ett sätt som främjar varje elevs språkutveckling oavsett bakgrund, genus, behov av särskilt stöd m.m.

Lärandemål för moment 4:
Eftermoment 4 skall deltagaren kunna
- visa kunskap om litteraturhistoriska utvecklingslinjer från antiken till romantiken
- visa förmåga att reflektera kritiskt kring västerländsk litteraturkanon
- visa förmåga att sätta en litterär text i samband med sin tillkomsttid och viktiga sociala och filosofiska sammanhang
- visa förmåga att förmedla kunskap om litteratur ur olika epoker med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp och aktuell litteraturdidaktiskt forskning
- visa förmåga att identifiera och tolka litterära texters genrespecifika estetiska verkningsmedel genom att redogöra för, diskutera och tillämpa litteraturanalytiska begrepp och metoder på utvalda fiktionstexter
- ha tillägnat sig en medvetenhet om hur värderingar, kopplade till bland annat genus och etnicitet, konstrueras socialt och vilken betydelse det har inom litteraturens område, historiskt såväl som för samtida läsare
- visa förmåga att skriva en väldisponerad, begriplig och klar text som uppfyller relevanta krav på formalia

Lärandemål för moment 5:
Efter moment 5 skall deltagare kunna:
- visa kunskaper om svensämnets förändring genom tiderna i förhållande till läroplaner och kursplaner
- kunna tillämpa ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i ett mångkulturellt klassrum
- kunna planera och genomföra sin undervisning samt utvärdera ämnesområdet svenska för grundskolans senare år
- visa förmåga att skriva en väldisponerad, begriplig och tydlig text som följer gängse normer för formalia och språklig korrekthet

Lärandemål för moment 6:
Efter moment 6 skall studenten kunna
- visa kunskap om litteraturhistoriska utvecklingslinjer från 1800-tal fram till idag
- visa förmåga att reflektera kritiskt kring västerländsk litteraturkanon
- visa förmåga att sätta en litterär text i samband med sin tillkomsttid och viktiga sociala och filosofiska sammanhang
- visa förmåga att förmedla kunskap om litteratur ur olika epoker med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp och aktuell litteraturdidaktisk forskning
- visa förmåga att identifiera och tolka litterära texters genrespecifika estetiska verkningsmedel genom att redogöra för, diskutera och tillämpa litteraturanalytiska begrepp och metoder på utvalda fiktionstexter
- ha tillägnat sig en medvetenhet om hur värderingar, kopplade till bland annat genus och etnicitet, konstrueras socialt och vilken betydelse det har inom litteraturens område, historiskt såväl som för samtida läsare
- visa förmåga att skriva en väldispnerad, begriplig och klar text som uppfyller relevanta krav på formalia

Innehåll

Kursen innehåller sex delmoment:
1. Grannspråk, minoritetsspråk och invandrarspråk, 7,5 hp
2. Ungdomslitteratur i ett didaktiskt perspektiv, 7,5 hp
3. Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
4. Äldre litteratur, 7,5 hp
5. Svenskämnet i ett didaktiskt perspektiv, 7,5 hp
6. Nyare litteratur, 7,5 hp

Behörighet

Totalt 45 hp inom Svenska språket samt Litteraturvetenskap alterantivt 45 hp i svenska.

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet
Den som söker till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urval sker genom lottning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges som distanskurs med IT-stöd kombinerat med två fysiska träffar som inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom seminarier, skriftliga uppgifter och genom skriftlig tentamen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Aiskylos, Agamemnon (VD 1)
 • Kommentar: Ytterligare titlar kan tillkomma till vart och ett av momenten.
Moment 1
 • Författare/red: Dahl, Östen
 • Titel: Språket och människan
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Hyltenstam, Kenneth ( red)
 • Titel: Sveriges sju inhemska språk
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2001
 • Författare/red: Håkansson, Gisela
 • Titel: Tvåspråkighet hos barn i Sverige
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Nordiska ministerrådet, Nord 2004:8
 • Titel: Nordens språk - med rötter och fötter
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kan laddas hem från nätet.
 • Författare/red: Nordiska språksekretariatet och Nordiska språk- och informationscentret
 • Titel: Grannspråk, minoritetsspråk och invandrarspråk. Att förstå varandra i Norden - språkråd till nordbor i nordiskt samarbete. En handledning utgiven an Nordiska rådet.
 • Förlag: Nordiska rådet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kan laddas hem från nätet.
Moment 2
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Ytterligare litteratur enligt lärares anvisningar
 • Författare/red: Boyacioglu, David
 • Titel: I stället för hip hop
 • Förlag: Tiden
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Casta, Stefan
 • Titel: Spelar död: Kims bok
 • Förlag: Opal, cop.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Guene, Faiza
 • Titel: Kiffe, kiffe imorgon
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Herrström, Christina
 • Titel: Tusen gånger starkare
 • Förlag: Bonnier Carlsen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Kåreland, Lena
 • Titel: Barnboken i samhället
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lidbeck, Petter
 • Titel: Anna Larssons hemliga dagbok
 • Förlag: Tiden
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Montgomery, L.M.
 • Titel: Anne på Grönkulla
 • Upplaga: 1908, 1909, flera utgåvor
 • Författare/red: Nordin, Magnus
 • Titel: Prinsessan och mördaren
 • Förlag: Bonnier Carlsen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Pohl, Peter
 • Titel: Alltid den där Anette
 • Förlag: Alfabeta
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Pohl, Peter
 • Titel: Janne, min vän
 • Förlag: AWE/Geber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Soneryd, Andreas
 • Titel: En skejtares dagbok
 • Förlag: Tiden
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Twain, Mark
 • Titel: Tom Sawyer
 • Upplaga: 1876, 1877, flera utgåvor
 • Författare/red: Tydell, Johanna
 • Titel: I taket lyser stjärnorna
 • Förlag: Natur och kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Wahl, Mats
 • Titel: Vinterviken
 • Förlag: Bonniers juniorförlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Widerberg, Siv (red.)
 • Titel: Kärlek och uppror. 210 dikter för unga männsikor. En antologi.
 • Förlag: Litteraturfrämjandet
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 3
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Skolverkets aktuella läroplaner och kursplaner. Kan laddas hem från nätet.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Skolverket, Samtalsguider. Kan laddas hem från nätet.
 • Författare/red: Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red.)
 • Titel: Tankarna springer före ... Att bedöma ett andraspråk i utveckling
 • Förlag: HLS Förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hellspong, Lennart & Ledin, Per
 • Titel: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Josephson, Olle
 • Artikeltitel: "Varför en lätt text kan vara svår att förstå."
 • År/Volym/nr/sidor: 1992, s. 27-38
 • Författare/red: Josephson, Olle, Melin, Lars & Oliv, Tomas
 • Titel: Elevtext. Analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Palmér, Anne
 • Titel: Muntligt i klassrummet. Om tal, samtal och bedömning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Palmér, Anne & Östlund-Stjärnegårdh, Eva
 • Titel: Bedömning av elevtext. En modell för analys
 • Förlag: Natur och kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Svedner, Per-Olov
 • Titel: Svenskämnet & svenskundervisningen. Delarna och helheten. En didaktisk-metodisk beskrivning och handledning.
 • Förlag: Kunskapsföretaget
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar
Moment 4
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Homeros, Odysséen, urvalet i TSS, s. 14-28
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sapfo, några dikter enl. lärarens anvisningar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Euripides, Medea
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Vergilius, Eneiden, urvalet i TSS, s. 122-131
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Catullus, några dikter enl. lärarens anvisningar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Ur Rolandssången, urvalet i TSS, s. 352-361
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Batriz av Dia
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Bernard de Ventadour
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gunnlaug Ormstungas saga
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Eddan, urvalet i TSS, s. 206-226
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Ballader, urvalet i TSS, s. 279-284
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Dante Alighieri, urvalet ur Divina Commedia i TSS, s. 445-455.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Boccaccio, Decamerone, urvalet i TSS, s. 465-480
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Spelet om Envar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Rabelais, Gargantua och Pantagruel, urvalet i TSS, s. 400-408
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Några dikter av Petrarca, Shakespeare, Donne enl. lärarens anvisningar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Shakespeare: Hamlet, en midsommarnattsdröm
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Cervantes, Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha, Symposion 2002. Läses enligt lärarens anvisningar.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Stiernhielm, Hercules, urvalet i TSS, s. 570-575Urval av lyrik: Skogekär Bergbo, Nordenflycht, Bellman, Kellgren, Lenngren
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Voltaire, Candide (i Litteraturens klassiker, Tre 1700-talsromaner eller i annan utgåva.)
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Racine, Fedra
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Molière, Den girige
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Urval lyrik: Blake, Burns, Goethe, Schiller, Franzén, Wordsworth, Coleridge, Keats, Wallin, Tegnér, Gijer, Atterbom, StagneliusGoethe, Den unge Wetrhers lidanden (i Litteraturens klassiker, Tre 1700-talsromaner eller i annan utgåva), Shelley, Frankenstein
 • Författare/red: Arping, Åsa & Nordenstam, Anna (red.)
 • Titel: Feministiska litteraturanalyser 1972-2002
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bergsten, Staffan & Elleström, Lars
 • Titel: Litteraturhistoriens grundbegrepp
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Claésson, Dick, Fyhr, Lars & Hansson, Gunnar (red.)
 • Titel: Texter från Sapfo till Strindberg
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Elleström, Lars
 • Titel: Lyrikanalys
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Helgason, Jon
 • Titel: Spelet om Envar, Att granska och diskutera. Dramatikanalyser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Jonsson, Bibi & Sjöberg, Birthe (red.)s. 21-34
 • Författare/red: Holmberg, Cales-Göran & Ohlsson, Anders
 • Titel: Epikanalys. En introduktion
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Jonsson, Bibi
 • Titel: William Shakespeares En midsommarnattsdröm, Att granska och diskutera. Dramatikanalyser.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: s. 35-48
 • Författare/red: Jonsson, Bibi & Birthe Sjöberg (red.)
 • Titel: Att granska och diskutera. Lyrikanalyser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Homeros, Illiaden, urvalet i TSS, s. 6-14
 • Författare/red: Lagercrantz
 • Titel: "Beatrice", Från helvetet till paradiset
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Linnér, Sture
 • Titel: Homeros
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar
 • Författare/red: Nilsson, Magnus
 • Titel: Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers lidanden, Att granska och diskutera.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: s. 23-36I Epikanalyser, Jonsson, Bibi & Sjöberg Birthe (red.)
 • Författare/red: Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar
 • Titel: Litteraturens historia i Sverige
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar
 • Titel: Litteraturens historia i världen.
 • Förlag: Norsdtedts
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sjöberg, Birthe
 • Titel: Dramatikanalys
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 5
 • Författare/red: Ask, Sofia
 • Titel: Språkämnet svenska. Ämnesdidaktik för svensklärare.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bergman, Pirkko
 • Titel: Två olika svenskämnen - två kursplaner. I: att undervisa elever med Svenska som andraspråk - ett referensmaterial.
 • Förlag: Skolverket och Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: s. 31-45Finns på nätet
 • Författare/red: Gibbons, Pauline
 • Titel: Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkelever i klassrummet
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hedeboe, Bodil & Polias, John
 • Titel: Genrebyrån. En språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext.
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lindberg, Inger
 • Titel: Språka samman. Om samtal och samarbete i språkundervisning.
 • Förlag: Natur & kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Läses enligt anvisning
 • Författare/red: Molloy, Gunilla
 • Titel: Skolämnet svenska - en kritisk ämnesdidaktik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Svedner, Per-Olov
 • Titel: Svenskämnet & svenskundervisningen. Delarna och helheten. En didaktisk-metodisk beskrivning och handledning-
 • Förlag: Kunskapsföretaget
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar
Moment 6
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Balzac, Pappa Goriot
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gogol, "Kappan", TSS, s. 1159-1170
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Almqvist, Carl Jonas Love, Det går an
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Maupassant, Guy de, urvalet i TSS, s. 1142-1146 samt någon novell
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Strindberg, August "Ett halft ark papper", TSS, s. 1414; "Dygdens lön", i Giftas I
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Dikter av Runeberg, Rydberg, Strindberg, O. Hansson, Karlfeldt, Fröding, Heidenstam
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Till detta tillkommer ett urval av lyrik av Baudelaire, Rimbaud, Whitman, Majakovskij, Eliot, Appolinaire, Breton Bergman, Lagerkvist, Södergran, Diktonius, Boye, Sjöberg, Gullberg, Martinson, Ferlin, Taube, Ekelöf, Lindegren, Tranströmer, Åkesson, Palm, Vreeswijk, Sonnevi, Jäderlund, Frostenson, B. Lugn, Hansson, Eriksdotter. (SD)
 • Författare/red: Arping, Åsa & Nordenstam, Anna
 • Titel: Genusvetenskapliga litteraturanalyser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Becket, Samuel
 • Titel: I väntan på Godot
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bergsten, Staffan & Elleström, Lars
 • Titel: Litteraturhistoriens grundbegrepp
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Brecht, Bertold
 • Titel: Mor Courage och hennes barn
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Claésson, Dick, Fyhr, Lars & Hansson, Gunnar (red.)
 • Titel: Texter från Sapfo till Strindberg
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys(TSS)
 • Författare/red: Coetzee, J.M.
 • Titel: Onåd (Disgrace)
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Elleström, Lars
 • Titel: Lyrikanalys
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders
 • Titel: Epikanalys. En introduktion.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Jonsson, Bibi & Sjöberg, Birthe (red.)
 • Titel: Att granska och diskutera. Lyrikanalyser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar
 • Författare/red: Jonsson, Bibi & Sjöberg, Birthe (red.)
 • Titel: Dramatikanalyser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Loman, Rikard: Anton Tjechovs Körsbärsträdgården, Att granska och diskutera. s. 63-78.
 • Författare/red: Jonsson, Bibi & Sjöberg, Birthe (red.)
 • Titel: Epikanalyser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Westerström, Jenny: Carl Jonas Love Aömqvists Det går an, Att granska och diskutera. s. 67-80.
 • Författare/red: Jonsson, Bibi & Sjöberg, Birthe (red.)
 • Titel: Lundin, Immi, Per Lysanders och Suzanne Ostens Medeas barn
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Att granska och diskutera. s. 111-124
 • Författare/red: Joseph, Conrad
 • Titel: Mörkrets hjärta
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Kafka, Franz
 • Titel: Prcessen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lagerlöf, Selma
 • Titel: Gösta Berlings saga
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar
 • Titel: Litteraturens historia i Sverige
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar
 • Titel: Litteraturens historia i Sverige
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Strindberg, August
 • Titel: Fröken Julie
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Söderberg, Hjalmar
 • Titel: Doktor Glas
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Woolf, Virginia
 • Titel: Till fyren (To the Lighthouse)
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

Moment 3
 • Titel: Språkriktighetsboken, Skrifter utgivna av Svenska språknämnden
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Titel: Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan