Kursplan

Kursplan för Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Psychology Ba (B) Developmental Psychology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS116G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Utvecklingspsykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 40%
 • Ansvarig avdelning: Psykologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2008-02-20
 • Fastställd: 2017-06-20
 • Senast ändrad: 2017-06-20
 • Giltig fr.o.m: 2018-09-02

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper om utvecklingsrelaterade processer hos barn och ungdomar.

Kursen tar även upp olika både äldre och nyare teoretiska infallsvinklar, diskuterar grundläggande forskningsresultat samt vad dessa betyder i praktisk klinisk tillämpning. Undervisningen har som mål att sammankoppla och integrerar olika teorier för att skapa en bas för diskussioner om hur barns och ungdomars växlande kan gynnas eller hämmas.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten att kunna:
- redogöra och jämföra olika teorier rörande fysisk, kognitiv, emotionell och
psykosocial utveckling, med tonvikt på barn och ungdom
- identifiera och jämföra centrala aspekter rörande fysisk, kognitiv, emotionell och
psykosocial utveckling (med tonvikt på barn och ungdom)
- redogöra för betydelsen av arv och miljö gällande barnets utveckling (fysisk,
kognitiv, emotionell och psykosocial utveckling - med tonvikt på barn och
ungdom)
- fördjupa och relatera utvecklingsaspekter till såväl intraindividuella och
interindivuduella skillnader, som normal (dvs genomsnitts) utveckling
- relatera teori och empiri till olika vardagliga exempel

Innehåll

Kursen behandlar bland annat
1) teorier och forskning kring arv och miljöfaktorers betydelse för tillvaratagande
och utveckling av individens intellektuella, emotionella och sociala resurser
2) den psykologiska utvecklingen som en dynamisk process där olika faktorer,
såväl inom individen som mellan individen och omvärlden, samspelar över tid
3) den psykologiska utvecklingen under spädbarns-, småbarns-, skolbarns- och
tonårstid.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, projektarbeten samt laborativa övningar.

Examination

Examinationen sker dels i form av skriftlig tentamen, dels i form av skriftliga och muntliga projektarbeten samt obligatoriskt deltagande i seminarier och laborationer.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Berk, L.
 • Titel: Child Development.
 • Ort: Needham Heights
 • Förlag: Pearson Higher Education.
 • Upplaga: senaste upplagan
Artiklar som tillhandahålls från kursansvarig.
Övrig information
Kursen kan ingå i examen och tillgodoräknas inom vissa kombinationer av tillämpningsblock, förutsatt att kurserna Psykologi GR (A) Basblock 30 hp samt Forskningsmetodik I 7,5 hp är godkända.