Ansökan

Spara favorit 15 nov november 2018

Ansökan till Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté

För Mittuniversitetets del finns den regionala nämnden i Umeå. Om forskningsprojektet inte omfattas av lagen kan vår egen lokala forskningsetiska kommitté göra en granskning av projektet och ge råd och synpunkter. Vi kan även ge råd när det gäller ansökan till regional etikprövningsnämnd.

Ansökningar om forskningsetisk granskning vid den lokala kommittén görs på samma blankett som till regionala etikprövningsnämnden.

Ladda ner blankett

Med blanktetten bifogas samma bilagor som efterfrågas vid prövning vid regional etikprövningsnämnd, dvs forskningsplan, ev. instrumentation (intervjuguide, enkät, beskrivning av experiment etc.), brev till undersökningspersoner och dylikt. För studentarbeten skall handledaren ha gått igenom och undertecknat ansökan.

Underskriven ansökan skickas i pappersformat i ett (1) exemplar till Forskningsetiska Kommitténs sekreterare Erika Tegström med adress:

Mittuniversitetets Forskningsetiska Kommitté

Universitetsledningens stab
Erika Tegström
Mittuniversitetet
831 25 Sundsvall

Allt material ska dessutom skickas i elektronisk form – som attachment med e-post – till kommitténs sekreterare Erika Tegström. Ansökan skall vara kommittén tillhanda 10 arbetsdagar före det sammanträde där ärendet behandlas. Kommitténs yttranden bör kunna presenteras för sökanden inom 14 dagar från det att ärendet behandlats, om inga kompletterande uppgifter behövs.

erika.tegstrom@miun.se