Forskning som avser djur

Spara favorit 28 jan januari 2016

Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. När ett djurförsök ska genomföras, ska en försöksplan väljas som förorsakar det minsta lidandet, lägsta graden av bestående men för det enskilda djuret, har de största utsikterna att ge ett tillfredsställande resultat, tar i anspråk djur med en lägsta grad av neurofysiologisk känslighet samt kräver minsta antalet djur.

Etisk prövning

Djur, som används i forskningssyfte, skall inte anses vara utsatta för onödigt lidande eller sjukdom vid användningen, om denna har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Etikprövning gäller ryggradsdjur. Enligt lag ska all användning av ryggradsdjur för vetenskapliga ändamål genomgå försöksdjursetisk prövning innan försöket påbörjas. Lag om djurförsöksetisk prövning infördes 1979, och omformades 1989 samt 1998.

Undantag görs för en del utfodringsförsök samt ringmärkning av fåglar. Prövningen sker i de djurförsöksetiska nämnderna. För varje prövat fall ska nämnden lämna ett beslut baserat på försökets betydelse det lidande djuret förväntas få av försöket.

Regionala nämnder

I Sverige finns det sju djurförsöksetiska nämnder med ansvar för varsin region: Umeå, Göteborg, Linköping, Lund/Malmö, Stockholm Södra, Stockholm Norra och Uppsala. Uppsala djurförsöksetiska nämnd har en speciell uppgift. Här prövas alla veterinärmedicinska djurförsök, oavsett var i Sverige de kommer att genomföras. Även Umeå djurförsöksetiska nämnd har ett specialuppdrag. Den prövar alla djurförsök inom Försvarsmaktens område.