Forskning som avser människor

Spara favorit 28 jan januari 2016

Etikprövningslagen omfattar grundläggande bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor. Förordningen om etikprövning av forskning som avser människor ger ytterligare anvisning. Följande gäller:

Lagen skall, enligt 3 §, tillämpas på forskning som innefattar behandling av:

  1. Känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204), eller

  2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden enligt 21 § Personuppgiftslagen.

Utöver det här ska lagen, enligt 4 §, tillämpas på forskning som:

  1. Innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson.

  2. Utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt, eller som innebär uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt.

  3. Avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa.

  4. Innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller

  5. avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa.

Forskning som omfattas av lagen ska prövas i en central etikprövningsnämnd eller i en av sex regionala etikprövningsnämnder. Mer information om lagen och förordningen hittar du på Etikprövningsnämndens webbplats: www.epn.se