Utbildningsanordnarens ansvar

Spara favorit 27 okt oktober 2017

Om utbildningsanordnaren och dess ansvar.

Regeringen har i sin proposition inför den nuvarande etikprövningslagen (Prop.2007/08:44) gjort en markering som betonar utbildningsanordnarens ansvar: "Regeringen menar att det inte är rimligt att förvänta sig att studenter som genomgår utbildning på grundnivå eller på avancerad nivå med säkerhet har hunnit tillägna sig kunskaper och insikter i den omfattning som krävs för att säkerställa skydd för de personer som medverkar i forskning. Studenter bör därför inte åläggas det ansvar som det innebär att bedriva verksamhet där människor medverkar och där det finns risk att skada dessa människor fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt".

Regeringen förutsätter dock att arbeten som utförs av studenter inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå "bedrivs under etiskt säkerställda och trygga former. Detta ansvar ligger på utbildningsanordnaren""

Ämnets ansvar

Forskningsetik är ytterst en kollegial fråga. Således är det varje ämne och dess kollegium som har ansvaret att värna om god forskningssed i studentarbeten. Vår ståndpunkt är att handledaren är den som ska utöva detta ansvar och som vid behov konsulterar andra kollegor/ämneskollegium eller ämnesföreträdare. För att handledaren ska kunna tillförsäkra att ett studentarbete genomförs enligt god forskningssed bör bl.a. följande beaktas: undersökningens design och upplägg, datainsamlingsprocedur och -metoder (t.ex. intervjuguider och mätinstrument), att informationsmaterial följer gängse normer och regler, samt procedurer för hur man ombesörjer att forskningspersoner behandlas med respekt, före, under och efter studiens genomförande.

Rådgivnade yttrande

Om studentarbetet ifråga bedöms som forskning, t ex där ambitionen är att studien ska leda till publicering i vetenskaplig tidskrift, kan ansökan om ett rådgivande yttrande göras till Mittuniversitetets etiska kommitté, inför en eventuell formell ansökan till regional etikprövningsnämnd, EPN. Denna ansökan görs på samma blankett som till EPN och i sådana fall är det handledaren som betraktas som huvudansvarig för projektet och undertecknar ansökan, liksom behörig företrädare för huvudmannen, dvs avdelningschef.

Ladda ner blankett