Här visas huvuddelen av de projekt som finansieras av Europeiska unionen, främst regionala fonden samt Interreg.

MI7A1995.jpg

 För att läsa mer om projekten, klicka på rubriken nedan. 

EU-finansierade forskningsprojekt

BESKA - Bekämning av skogsskador i Mellannorrland

Skogen utgör en central naturresurs för regionen och förväntas vara en viktig komponent i omställningen till en biobaserad ekonomi. Befintliga prognoser pekar på en stor potential för ökad produktion av skogsråvara. Dessa prognoser tar dock inte med i beräkningen riskerna för ökande skogsskador som en faktor i det framtida klimatet. Baserat på den dialog som skett inom det regionala Skogsskadenätverket har ett antal problembilder och kunskapsbehov identifierats. Efter de senaste årens stora epidemiska utbrott av barkborrar finns ett konkret, närmast akut, behov att vidareutveckla och implementera effektiva fångstmetoder för övervakning och bekämpning av granbarkborre och dubbelögade bastborrar. Med Mittuniversitetet kompetens kring dessa arters biologi och kemiska kommunikation (semiokemikalier) kommer projektet att kunna svara på detta behov. Bland annat innefattar detta innovationer där vi avser att kombinera metoden att bekämpa granbarkborre och dubbelögade bastborrar med fångstvirke med så kallad ”push-and-pull” strategi med naturliga kemiska substanser. Inom nätverket har också identifierats ett antal andra potentiellt allvarliga skadegörare där behovet av ny kunskap för att hantera dessa i praktiken är stor. Detta berör andra insekter, men även skadegörare som sork, älg och parasitsvampar. Projektet kommer också att utgöra en viktig resurs för att fördjupa diskussionen kring skogsskador och därmed identifiera framtida forskningsinsatser av stor betydelse för skogsnäringen i regionen.

Projektledare: Bengt-Gunnar Jonsson, professor

Projektperiod: 2017-07-01 - 2020-09-30

Beviljat finansieringsstöd från EU regionala utvecklingsfonden: 6 400 000 sek

Partners

 • Skogsstyrelsen
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Västernorrlands läns landsting
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Callans
 • Sylvestris
 • SCA  Norrplant
 • Persson Invest Skog
 • Brattåsstiftelsen

 

Dokumentation BESKA

Rapport från Skogsskadenätverkets årliga träff 2017

Rapport från Skogsskadenätverkets årliga träff 2018

Nyhetsbrev BESKA Droppar 1

Nyhetsbrev BESKA Droppar 2

Presentationer från föredragen 2017

 Läs mer om forskningsprojektet här.

 

 

 

BioRem Fiber

Inom forskningsprojektet BioRem Fiber är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad bioremediering.

Fiberbankarna har bildats genom utsläpp av förorenat processvatten från trä- och massaindustri och innehåller miljöfarliga tungmetaller och organiska miljögifter. Fiberbankarnas giftiga innehåll har kartlagts av bland andra Länsstyrelsen i Västernorrland och Sveriges geologiska undersökning och nu behöver nästa steg ta vid. En konkret åtgärd är att bygga en pilotanläggning där fibermaterialet avgiftas från tungmetaller och miljögifter, så att det sedan kan nyttiggöras.

Projektledare: Professor Erik Hedenström
Tidsperiod: 2019-01 - 2021-12
Partners: Jä
rven Ecotech AB, Structor Norr AB, Labservice Sundsvall AB, Colabitoil Sweden AB, SCA 

Läs mer om BioRem Fiber

Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E)

Det problem som BID4E-projektet syftar till att lösa är att många små och medelstora företag (SMF) i Botnia-Atlantica-regionen har begränsade kunskaper, verktyg och nätverksmöjligheter för internationell affärsutveckling. Konsekvenserna av detta problem är allvarliga, eftersom dessa små och medelstora företag vanligtvis har en begränsad hemmamarknad. De måste därför kunna hantera konkurrensen och de förändringar som digitaliseringen orsakar i den globala affärsverksamheten för att kunna bevara och helst utöka sina marknader internationellt.

Projekttid
2019-2021

Projektetsmål
Projektets mål är därför att öka den internationella konkurrenskraften i regionala SMF genom att öka deras möjligheter att skapa internationell affärs- och innovationsutveckling, utnyttja digitalisering och få en kritisk massa i gränsöverskridande partnerskap.

Målgrupp
BID4E projektet syftar till att engagera minst 30 små och medelstora tillverkande företag i Västerbotten, Västernorrland, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Genomförande
Projektet kommer att genomföra en rik uppsättning av aktiviteter för att nå sitt mål. Först görs en analys av varje deltagande SMF avseende dess internationella affärsutvecklingsförutsättningar och möjligheter på marknaden.

För att öka kunskapsbasen hos företagen anordnas därefter utbildningar om digitalisering som drivkraft för förändring, miljöhållbarhet, jämställdhet, mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen. Dessutom kommer projektet att anordna flera gränsöverskridande workshops med nätverkssessioner för små och medelstora företag.

För att stötta företagen i deras arbete kommer projektet också att utveckla ett användarvänligt digitalt verktyg för internationell affärsutveckling och ge företagen stöd i att ta verktygen i bruk. Under projektets gång kommer projektgruppen noggrant att följa vilken praktisk verkan projektaktiviteterna har i de deltagande företagen. Projektresultaten kommer att spridas genom flera seminarier i Botnia-Atlantica-regionen. Även efter projektets avslutning kommer projektresultaten, liksom de två digitala verktygen för internationell affärsutveckling, att förbli tillgängliga via en digital plattform.

I slutet av projektet har de deltagande små och medelstora företagen ökat sin kunskap om möjligheterna till digitalisering och nya affärsmodeller. De har fått bättre förståelse av internationella affärsutmaningar och de har bildat nya gränsöverskridande partnerskap och nätverk. Dessutom har de ökat sin kompetens avseende nya digitala verktyg för internationell affärsutveckling.

BID4E projektet är uppdelat i fem arbetspaket (AP) som ska säkerställa ett effektivt genomförande av projektet för att uppnå målen.

Arbetspaket 1: Projektledning, jämställdhetsintegrering och koordination
Resultaten från AP 1:
R1: Effektiv administration och projektkoordinering
R2: Implementerat jämställdhetsperspektiv under hela projektverksamheten
R3: Rapporterar t.ex. statusrapporter, protokoll från styrgruppen och rådgivande styrelsemöten, rapport om projektets bedömning av jämställdhetsimplementationen
R4: Plan för att upprätthålla den digitala plattformen efter projektets slut
R5: Slutrapport

Arbetspaket 2: Analys på företagens sutvecklingsmöjligheter
Resultaten från AP 2:
R1: Case study -protokoll
R2: Rapport över verktyg, metoder och metoder som används av SMF
R3: Referensanalys
R4: Syntes av omvandlingsbehov för affärsmodell för SMF

Arbetspaket 3: Utvecklingsprogram för business och innovation
Resultaten från AP 3:
R1: Modell för internationell affärsutnyttjande
R2: Gränsöverskridande workshops
R3: Holistisk analys och vägkarta för SMF

Arbetspaket 4: Digitala verktyg för företagsutveckling
Resultaten från AP 4:
R1: Digital plattform
R2: "Transformation Tool" –verktyg för beredskap och assimilering av internationella affärsmodeller
R3: "BID Tool" –verktyg för affärs- och innovationsutveckling

Arbetspaket 5: Kommunikation och resultatspridning
Resultaten från AP 5:
R1: Kommunikationsplan
R2: Publikationer
R3: ’Think Tank’-möte och seminarier

Projektstyrning
Projektkonsortiet leds av Vasa universitet. Övriga projektpartners är Tampere universitet (Seinäjoki University Consortium), Luleå tekniska universitet och Mittuniversitet. Det akademiska projektkonsortiet kompletteras med nära samarbete med flera regionala innovationsaktörer så som Almi Företagspartner, LTU Business och Viexpo NordicHub.

 

Climate - Anpassa samhället till ett föränderligt klimat

Klimatet håller på att förändras. Vi kan i framtiden vänta oss allt kraftigare nederbörd och perioder som är riktigt varma. Samhället kan inte stå utan beredskap för detta. Projektets mål är att ta fram klimatanpassningsplaner med fokus på små kommuner/samhällen. Fokus ligger på hur man kan optimera hela processen för mindre kommuner/samhällen som ofta har begränsade resurser. Sundsvalls kommun håller just nu på att ta fram klimatanpassningsplaner för skyfall och värmeböljor. Processen med framtagandet av dessa planer kommer att fungera som pilotprojekt där många lärdomar kommer att kunna dras. 

Förväntad nytta

Det är ett multinationellt projekt med flera samarbetspartners från Sverige, Nordirland, Irland, Skottland, Island, Norge och Färöarna. Det är en styrka att kunna dela med sig av och dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter. Eftersom det är ett väldigt snabbt framväxande ämnesområde hoppas vi kunna bidra med kunskap om hur man bäst går tillväga för att undvika fallgropar vid planerandet och genomförandet av klimatanpassningsplaner.

Projektperiod:

2017-06-01 – 2020-03-31

Projektpartners

Sverige: Mittuniversitetet, Sundsvalls kommun, Härnösands kommun, SMHI och Länsstyrelsen i Västernorrland. Nordirland: Derry City & Strabane District Council (projektledare), RAPID (Rural Area Partnership in Derry), Department of Agriculture Environment and Rural Affairs. Irland: Climate NI och Climate Ireland. Island: Vatnajokull National Park och South-East Iceland Nature Centre Skottland: Adaptation Scotland. Norge: International Barents Secretariat, County Governor of Finnmark och SEV. Färöarna: University of the Faroe Islands.

Projektet finansieras med stöd från EU - The Interreg Programme for the Northern Periphery and Arctic, samt samverkansavtalen mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls respektive Härnösands kommuner.

Projektmedlemmar Mittuniversitetet

Bengt-Gunnar Jonsson, professor
Jennie Sandström, doktorand biologi

 

 

DRIVE

En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och energi. Tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energisektorn. För att möta morgondagens krav på grön energi och gröna transporter driver vi nu forskningsprojektet DRIVE.

Utfasningen av bilar med förbränningsmotorer har börjat och många ersätts av elfordon. Parallellt sker en stor utbyggnad av förnybar energiproduktion med solenergi och vindenergi. Inom forskningsprojektet DRIVE kommer vi att fördjupa forskning och utveckling inom hela värdekedjan för grön energi.

Projektledare: Professor Håkan Olin
TidsperiodJanuari 2019-01- 2022-4
Medel:  

Läs mer om DRIVE

Partners: Acreo Fiberlab, Alfa Laval, Atlas Industrial Print, Castellum, Cobolt, ComHeat, Coromatic, Drakfastigheter, DIÖS, Elforest, Elektronikdesign, Energikontoret Västernorrland, E.on, Fiber Optic Valley, HSB, Hemab, Hemfosa, Holmen Iggesund, Härnösands hus, IMT, Inission, Landstinget Fastigheter, Lasernova, Leading Light, Ligna Energy, Mitthem, More research, Nordic Barrier Coating, Nuoryon, OrganoClick, Powerbox, Ragn-Sells, Rise Processum, Rusal, SAAB, SCA, SKIFU, Skultuna, Superior Graphite, Sundsvall Elnät, STT Emtec, Timråbo, Termogen, Vesta Si (SKF), Westerlind Fastigheter, Woxna.

FIBER

Utbyggnaden av fiberanslutningar pågår i hela världen och bara i Sverige förväntas fiberinvesteringar uppgå till 10 miljarder kronor under 2016. I detta forskningsprojekt ska forskare i samarbete med regionens företag i fiberbranschen utveckla nya installationsmetoder och verktyg för att effektivisera fiberanslutningar.

Projektet tar utgångspunkt i de regionala företagens behov av ny kunskap, nya arbetssätt, metoder och utrustningar för att kunna effektivisera installations- och underhållsarbetet av fiber. Projektet har valt att fokusera på fyra områden med stor potential till effektivisering och nya produkter. De fyra områdena är:

 • Svetsning av fiberdukter
 • Duktkarakterisering
 • Små radiosändare
 • Automatisk detektering och karakterisering av tvättsvampar

Det övergripande målet i projektet är att regionen ska ta en ledande position inom innovationer för effektiv installation och underhåll av fiber genom forskning och utveckling.

Projektledare: Docent Kent Bertilsson
Tidsperiod: 2017-01-01 – 2020-04-30
Medel: 7 447 252 SEK varav 3 723 627 SEK i EU-medel

Läs mer på: www.miun.se/stc/fiber

Gröna pro - Gröna kemikalier från skog och skogsprodukter

Projektets övergripande mål är att utveckla och stärka den regionala skogsindustrin och dess kring industri och bidra tillväxt i regionen genom forskning som utvecklar nya produkter och processer som ett alternativ eller komplement till dagens.

Projektets målsättning är också att bygga en stark forskningsmiljö inom bioraffinaderi- och miljöområdet tillsammans med omgivande näringsliv och innovationsmiljöer, vilket gör Mittuniversitetet och regionen bättre rustade att vara en stark aktör inom området. Vi ser stora möjligheter att bygga starka nätverk som stödjer miljöinnovation, tekniköverföring och utveckling av nya tjänster.

Målet är att projektet kommer att utveckla minst två biokemiska processer som på ett miljövänligt sätt utvinner nedbrytningsprodukter från skogs- och pappersmassamaterial, som lignocellulosa, och påbörja kommersialisering av de biokemiska processerna tillsammans med regionens företag.

Delmål

 • Ett mål är att anpassa en jästbaserad process till pilotskala för produktion av nästa generation fiskfoder.
 • En målsättning är att anpassa en jästbaserad process till pilotskala för produktion av fettsyror skräddarsydda för biodieselproduktion.
 • Utveckla biokemiska processer för produktion av skräddarsydda ämnen med biologisk aktivitet för skydd mot skadedjur, mögel, bakterier och mänskliga sjukdomar.
 • Utveckla ett skogsbaserat, lokalproducerat, naturligt garvmedel, för produktion i industriskala.

Läs mer om Gröna pro

Projektledare: Erik Hedenström
Tidsperiod: 2016-06-01 - 2019-09-30
Medel: 9,5 mkr

Hållbart samhällsbyggande: från mellersta Norrland till Europas glesa bygder

Det övergripande målet med projektet Hållbart Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder är att medverka till förbättrad attraktivitet, innovationskraft och konkurrenskraft för företag och organisationer inom byggande- och boendesektorn.

Läs mer

Projektledare: Peter Öhman
Tidsperiod: 2016 03 10 – 2019 06 30
Medel: 5,87 mkr

IFUS – Innovation oriented research and education within sensor technology

I detta projekt kommer riktade åtgärder att ske i syfte att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation bland små och medelstora företag (SMF) i Mittnorden. Åtgärderna fokuseras till att stärka en utvald grupp av små och medelstora företag med god potential för innovation men som har begränsad förmåga att självständigt kunna utföra nödvändig forskning och teknisk utveckling inom sensorteknik.

Projektledare: Magnus Engholm
Tidsperiod: 2015-05-01 - 2018-04-30
Medel:  746 354 €


Läs mer om IFUS

 

ISERV - information for the development of e-services

Projektet är en bred satsning på digitalisering av tjänster. Projektet kommer att kunna utveckla förutsättningar för att tillhandahålla nya e-tjänster hos både privata företag samt offentlig sektor samtidigt som man kommer att kunna standardisera information och garantera kvaliteten på informationen.

Projektets syfte är att utveckla förutsättningar för en rad informationsbaserade tjänster som innebär att organisationerna står starkare och kan arbeta effektivare mot kunder och medborgare.

Läs mer

Projektledare: Göran Samuelsson
Tidsperiod:
Medel: 4, 9 mkr

MiLo - miljön i kontrolloopen

Klimatförändringar, föroreningar och ljud har stor påverkan på samhället. I Mittuniversitetets nya satsning MiLo - Miljön i kontrolloopen, vill forskare med ny teknologi mäta miljöparametrar över stora områden vilket skapar helt nya möjligheter att använda denna information för beslut och styrning av industri och samhälle.

Projektets aktiviteter - att mäta miljöparametrar, presentera miljödata, utveckla innovationer och strategiskt kommunicera detta och därmed öka kunskap och förståelse, har som mål att stärka företagens och regionens attraktions- och konkurrenskraft.

Projektet har valt att fokusera på miljöerna flygplatser, fiberbankar, industrier och skidanläggningar. Detta är miljöer där det finns stort behov av ny forskning och kunskap samt har bra förutsättningar för förbättring och effektivisering av samhälle och företag. 

Projektledare: Benny Thörnberg
Tidsperiod: 2018-11 - 2022-02
Medel
Partners: CGI, Combitech, Dockstavarvet, Gelab, Hemab AB, Härnösands kommun, Luftfartsverket, MittSverige Vatten & Avfall, ObservIT, Peak Region AB, Ragn-Sells AB, RISE,  Saab Digital Air Traffic Solutions, SCA, Sufag AB, Sundsvalls Energi, Sundsvalls Hamn AB, Sundsvalls Kommun, Sundsvalls Logistikpark, Sundsvall-Timrå flygplats, Sweco, Observit, Timrå kommun, ÅF, Örnsköldsvik flygplats, Östersunds kommun.

Läs mer om MiLo

KM2 Innovativ Grön Energi

KM2 - Innovativ Grön Energi – målet i KM2 är att ta fram innovationer inom grön energi, utvinning, lagring och användning. Tillämpningarna innefattar superkondensatorer, batterier, solceller på papper, nya typer av vindgeneratorer och termoelektriska generatorer. Det finns goda möjligheter för regionens företag att utveckla nya produkter för nya ändamål genom att kombinera material med pappersindustrins produktionsprocesser. Pappersindustrin har produktionskapacitet och kompetens för snabb och kostnadseffektiv framställning av stora ytor från förnyelsebar och återvinningsbar råvara.

Projektledare: Håkan Olin, professor
Tidsperiod: 2016-02-01 - 2019-06-30
Medel: 17 900 000 kr

Läs mer om Km2

Kunskapsdestinationen II - ett samverkansprojekt inom Destination Halland 2020

Destination Halland 2020 har som övergripande syfte att skapa långsiktigt hållbara verktyg och modeller för samverkan inom besöksnäringen. Detta projekt ska ta fram en digital plattform för att ge näringens aktörer en ökad kunskap om gästens beteende och behov. Det handlar om att i samarbete med företag och destinationer utgå ifrån behov av kunskap som kan stärka deras konkurrenskraft.

Läs mer

Projektledare: Maria Lexhagen
Tidsperiod:
Medel:     kr

RESENS

RESENS är ett samarbete mellan universitet, kommuner och privata aktörer i Norge och Sverige. Projektet har fokus på forskning och utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation.

 • att identifiera och kartlägga omfattningen av samhällsentreprenörskap och social innovation i den mittnorsk-svenska gränsregionen 
 • att utforma rådgivning och testa modeller för samhällsentreprenörskap och social innovation i gränsregionen
 • att identifiera hinder och möjligheter samt föreslå åtgärder för att ta tillvara på den potential som samhällsentreprenörskap och social innovation har för förnyelse- och utvecklingsprocesser

Projektledare: Yvonne von Friedrichs, professor, övergripande Sverige och Britt Paula Mørkved, övergripande Norge

Projektperiod: 2016-01-01 - 2018-12-31

 • RESENS delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge programmet som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • 50% medfinansiering
 • Svensk total budget: ca 11 100 000 SEK
 • Norsk total budget: ca 5 524 200 NOK 

Partners

 • Coompanion i Jämtland
 • Coompanion i Västernorrland
 • Kompetansecenter for brukarerfaring og tjenesteutvikling
 • Nasjonaleparken Näringshage
 • Åkroken Business Incubator
 • Leiv Eiriksson Nyskaping AS
 • Flyndra AS
 • Norsk revy
 • 35 svenska och norska företag
 • Kommunerna:
 • Høylandet
 • Oppdal
 • Rennebu
 • Rissa
 • Östersund
 • Örnsköldsvik
 • Fosen Regionråd
 • Nord-Tröndelag fylkeskommune.

 Läs mer om forskningsprojektet här.

 

 

SMART - Smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle

Teknikutvecklingen ställer nya krav på regionens företag men ger också en unik möjlighet att utveckla nya produkter och tjänster och öka konkurrenskraften på en internationell nivå. I forskningsprojektet SMART är syftet att öka medvetenheten och kunskapen om smarta system och tjänster så att regionens små och stora företag kan dra nytta av denna nya marknad. Projektet inriktar sig på smarta system inom tre fokusområden som är utformade tillsammans med och utifrån behoven från regionens företag och organisationer:

 • Effektiv produktion - Trådlösa sensorer för kontroll av industriprocesser samt fjärrövervakning av maskiner i industrin.
 • Smarta samhällen - Övervaka stadsmiljöer och byggnader för en bättre levnadsmiljö samt smarta lösningar för ökad tillgänglighet och kvalitet för rörelseförhindrade.
 • Övervakning av stora områden - Övervakning med fokus på säkerhet vid vindkraftverk och flygplatser.

Läs mer om SMART

Projektledare: Prof. Mattias O'Nils
Tidsperiod: 2016-09-01 - 2019-12-31
Medel: 62 892 005 SEK varav 29 625 0001 SEK i EU-medel

STII – Sports Tech Innovation Initiative

Sports Tech Innovation Initiative – STII, är en gemensam satsning av Mittuniversitetet och näringslivet som ska stärka förnyelseförmågan och konkurrenskraften främst hos företag som arbetar med innovativa produkter inom industri- och outdoorsektorn.

En stor del av företagen inom industri och outdoor använder moderna textilier och andra material i sina produkter. Utvecklingen går snabbt framåt vad gäller materialegenskaper, produktutveckling, produktionsmetoder och hållbarhet vilket ställer stora krav på att företagen fortsätter utveckla sin förmåga och kunskap.

Forskningen tar sin utgångspunkt i företagens behov av utökad  produktverifiering och bedrivs vid Sports Tech Research Centre i nära samverkan med flera företag. 

Projektet ska skapa förutsättningar för regionens företag att fortsatt vara framgångsrika på marknaden och vara steget före i utvecklingen inom sina respektive segment. Genom användande av laboratorierna på Sports Tech Research Centre för innovativ produktutveckling kan företagen stärka sina utvecklingsmöjligheter. 

Satsningen bidrar till ett givande kunskapsutbyte mellan näringsliv och akademi, där akademin även får relevanta forskningsfrågor tillbaka. Vilket i sin tur stärker Sports Tech Research Centre position som samlat centrum för innovativ produktutveckling med test- och labbmiljöer inriktade på branschanpassad testning, utprovning av sammansatta produkter och avancerad prototypframtagning. Där framför allt de tre laboratorierna – laboratoriet för additiv tillverkning (3D-print), textilprovning och vindtunneln ingår.

STII – Sports Tech Innovation Initiative är ett treårigt projekt med en total budget på 16 miljoner med intressenter som Mittuniversitetet, Östersunds kommun, medverkande företag och Tillväxtverket.

Läs mer om STII

Projektledare: Mikael Bäckström
Tidsperiod: 2016 - 2019
Medel: 16 mkr

 

TransAlgae

Projektets huvudsakliga mål är att implementera innovativa lösningar för produktion av biomassa från avfallsströmmar i industriell skala genom att använda mikro- och makroalger. Projektet syftar till att skapa ett nätverk av berörda aktörer inom algindustrin i Botnia-Atlantica-regionen. Målgruppen är medelstora och små företag såsom avloppsvattenreningsverk, biogasproducenter, mejerier, kraftverk samt massa- och pappersindustrin.

Projektets mål är:

 • Lösningar för produktion av biomassa ur mikro- och makroalger som en källa för bioenergi och för produkter med högt mervärde i industriell skala.
 • Demonstration av nyttor för miljö och klimat genom algproduktion eftersom alger renar och återanvänder näringsämnen ur avloppsvatten och rökgaser samt utgör biomassa för värdefulla produkter och biobränslen.

Forskningen innebär ett samarbete med SLU som leder projektet.

Läs mer

Mittuniversitetets kontaktperson: Wennan Zhang, Associate Professor