grundskola lärare elev lärarutbildning vfu

Forskningsgruppen Skola (årskurs F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet)

I den nya forskningsinriktningen mot praktiknära skolforskning ämnar vi att handfast fördjupa och bredda våra kunskaper inom kärnområdet didaktik, inkluderande såväl formellt som informellt lärande samt undervisning. Då Mittuniversitetet redan har byggt upp nära relationer med skolor och huvudmän i regionen, inte minst genom det Regionala Utvecklingsnätverket och befintliga samverkansavtal med kommunerna i regionen bedömer vi möjligheterna till framtida, spännande praktiknära forskning som mycket goda. Målet för gruppen är att vi ska lära och arbeta tillsammans, ta lärdom av varandras erfarenheter samt pröva vägar att både bredda och fördjupa Mittuniversitets befintliga forskning med gemensamma krafter. En viktigt åtagande för gruppen är att komma igång med gemensamma externa ansökningar, för egen hand men också i samverkan med de externa forskarkontakter de seniora forskarna har. Forskningsgruppen vill även inkludera adjunkter för att stärka deras vetenskapliga ambitioner, men också för att säkerställa kopplingen mellan undervisning och forskning på Mittuniversitets lärarutbildningar. Seminarieverksamheten kommer att vila på tre ben.

  • För det första handlar det om att diskutera och stimulera pågående forskning av doktorander och seniora forskare, sas traditionella seminarier runt texter eller presentationer. Här välkomnar vi även inslag med master-/magisteruppsatser.
  • För det andra kommer vi att ha ”arbets-seminarier” vilka även kommer att planeras som dagkonferenser eller internat. Dessa ska ägnas åt gemensamma skrivprojekt, ansökningar, reanalyser av redan existerande publikationer/empiri samt gemensamma nya forskningsprojekt/pilotstudier.
  • För det tredje planerar vi ett metodologiskt fokus, om möjligt i samklang med de högre seminarierna. På vårens agenda står innehållsanalys, multimodalitet/ socialsemiotik samt verksamhetsteori (forskning baserad på videomaterial).

Forskningsledare: Ulla Damber

Pågående forskningsprojekt

HAND in HAND - Empowering teachers

I projektet fokuseras på hur utveckling av socialt och emotionellt lärande samt ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle kan bidra till att stärka lärare i sin yrkesroll i samhällen som...

What About Teachers´ Shortage

Många länder i Europa lider av samma problem när det gäller brist på behöriga lärare. För att få en bild över nuläget skapas nu ett nytt nätverk, finansierat av Vetenskapsrådet, där forskare...

Kontakt

Ulla Damber

notitle|notitle

010-1428097