Forskare vid CER har en rad nationella uppdrag och deltar aktivt som föredragshållare och talare inom sina ämnesomården.

Öhman, P. Ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd. Det föreskrivs att Riksrevisionen ska ha ett vetenskapliga råd. Rådet, som ska bidra med råd i sakfrågor och frågor om metoder och metodutveckling, är ett forum för frågeställningar aktualiserade i forskning och annorstädes av relevans för Riksrevisionens verksamhet. Uppdraget för de åtta ledamöterna i rådet sträcker sig från 1 januari 2020 till 31 december 2021.

Öhman, P. Inbjuden talare på den årliga nationella konferensen för landstings- och kommunrevisorer i Stockholm den 21 maj 2019. Föredraget handlade om ”Den problematiska revisionen”.

Öhman, P. Inbjuden föredragshållare vid Revisorsinspektionens seminarium i Stockholm den 5 november 2018. Seminariet handlade om revisionsyrkets attraktionskraft och förändrade krav för auktorisation.

Öhman, P. Inbjuden talare på 11:e företagsekonomiska ämneskonferensen i Stockholm den 17 oktober 2018. Föredraget handlade om ”Skiljer sig redovisningsteori från annan företagsekonomisk teori?”.

Öhman, P. Ledamot i Svenska Revisionsakademin (SRA). SRA har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom redovisning och revision och sammanhörande områden. Det innebär att initiera, stimulera och stödja olika aktiviteter inom redovisning och revision. SRA ska inte annat än i undantagsfall bedriva egen verksamhet utan verka genom högskolor, universitet och olika revisionsorganisationer. Uppdraget är femårigt.

Öhman, P. Ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd. Ledamöternas uppdrag är att ge synpunkter av principiell art på Riksrevisionens verksamhet utifrån genomförda granskningar och lämna förslag på granskningsfrågor som de anser att Riksrevisionen bör ta sig an. Rådet är även ett forum för diskussion av aktuella frågeställningar i forskning och i andra sammanhang med relevans för Riksrevisionens verksamhet. Uppdraget sträcker sig från 1 januari 2018 och två år framåt.

Gebert Persson, S. Jurymedlem i Guldkanten sedan 2011. Guldkanten är Statens tjänstepensionsverks (SPVs) årliga pris till någon i Sverige som gjort en viktig insats när det gäller enkel, tydlig, överskådlig och nytänkande information om pensioner.

Öhman, P. Inbjuden talare på 6:e nationella redovisningskonferensen i Uppsala den 24 november 2017. Föredraget handlade om ”Redovisningens framtida inriktning”.

Öhman, P. Inbjuden talare på 10:e företagsekonomiska ämneskonferensen i Malmö den 18 oktober 2017. Föredraget handlade om ”Innerstadshandeln och företagsekonomin”.

Öhman, P. Inbjuden paneldeltagare vid Revisorsinspektionens seminarium i Stockholm den 18 september 2017 på temat ”den framtida revisionen: morgondagens kompetenskrav” och med anledning av Revisorsinspektionens förslag till åtgärder för förbättrad revisionskvalitet.

Öhman, P. Ersättare i Tillsynsnämnden för revisorer. Ledamöter och ersättare utses av regeringen och uppdraget avser perioden 1 juli 2017–30 juni 2020. Tillsynsnämnden för revisorer är ett beslutsorgan inom Revisorsinspektionen med uppgift att besluta om disciplinära åtgärder, lämna förhandsbesked och i övrigt avgöra ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda.

Öhman, P. Inbjuden paneldeltagare vid Revisorsinspektionens seminarium i Stockholm den 20 april 2017. Seminariet handlade om den framtida revisionen i Sverige med anledning av den promemoria som lämnats till regeringen om förslag till åtgärder för förbättrad revisionskvalitet och stärkt förtroende för revisorer och revisionen.

Öhman, P. Inbjuden talare på 9:e företagsekonomiska ämneskonferensen i Uppsala den 20 oktober 2016. Föredraget handlade om ”Redovisningsämnets utmaningar och möjligheter”.

Häckner, E. Sakkunnig i tvistemål rörande revisorers ansvar våren 2016.

Öhman, P. Inbjuden seminariedeltagare under Almedalsveckan i Visby den 30 juni 2014. Seminariet handlade om samverkan för att underlätta för akademiker på arbetsmarknaden.

Öhman, P. Inbjuden talare vid Värdegrundsforums seminarium om bemötande och service i Sundsvall den 26 mars 2014. Seminariet handlade om bemötande i privat sektor – erfarenheter från näringslivet.

Lundberg, H. Inbjuden talare vidVärdegrundsforums seminarium om bemötande och service i Sundsvall den 26 mars 2014. Seminariet handlade om bemötande i privat sektor – erfarenheter från näringslivet.

Gebert Persson, S. Ledamot i en referensgrupp för äldres boende som granskar PROs boendepolitiska program. Referensgruppens granskningsrapport presenterades 2014.

Bellman, L. Ledamot i en referensgrupp för äldres boende som granskar PROs boendepolitiska program. Referensgruppens granskningsrapport presenterades 2014.

Öhman, P. Inbjuden seminariedeltagare under Almedalsveckan i Visby den 3 juli 2013. Seminariet handlade om ”Bankernas ansvar efter den ekonomiska krisen”.

Sjödin, U. Inbjuden seminariedeltagare under Almedalsveckan i Visby den 3 juli  2013. Seminariet handlade om ”Bankernas ansvar efter den ekonomiska krisen”.

Norberg, M. Inbjuden seminariedeltagare under Almedalsveckan i Visby den 3 juli 2013. Seminariet handlade om ”Bankernas ansvar efter den ekonomiska krisen”.

Bellman, L. Inbjuden talare på Aspects lunchseminarium i Stockholm den 8 februari 2013. Föredraget handlade om ”Lägets betydelse vid fastighetsvärdering”.

Öhman, P. Inbjuden talare på 4:e nationella redovisningskonferensen i Halmstad den 1 oktober 2010. Föredraget handlade om ”Revisionsforskning i Sverige”.

Gebert Persson, S. Inbjuden talare på If-dagen i Stockholm den 15 april 2010. Föredraget handlade om ”Relationer inom försäkring - människa vs maskin”.

Öhman, P. Domare i riksfinalerna i SM i ekonomi i Gävle 2009, Karlstad 2010 och Göteborg 2011. SM i ekonomi är en tävling mellan landets universitet och högskolor om titeln Sveriges bästa ekonomstudenter.

Sjödin, U. Domare i riksfinalen i SM i ekonomi i Gävle 2009. SM i ekonomi är en tävling mellan landets universitet och högskolor om titeln Sveriges bästa ekonomstudenter.

Lundberg, H. Inbjuden talare på Svenskt Näringslivs konferens ”Det nya landet” i Arlanda den 11 februari 2009. Föredraget handlade om ”Hur kan vi stödja entreprenörskap”.