Unik studie lägger grunden för minskad sjukfrånvaro

Sundsvalls kommun har, liksom många andra kommuner, brottats med ökande sjukskrivningstal bland personalen. En unik arbetsmiljöenkät med hållbarhetsperspektiv belyser problemet ur ett bredare perspektiv och den ska nu hjälpa kommunen att förstå varför det blivit så och hur trenden kan vändas.

Gamla bildbanksbilder

Sjukfrånvaron kostar i dag kommunen omkring 300 miljoner kronor per år, och den är märkbar inom många delar av verksamheten. Inom ramen för samarbetsavtalet mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet har en förstudie gjorts som bygger på en webbaserad arbetsmiljöenkät.

Enkäten, som utvecklats och pilottestats på tre av kommunens affärsområden, tar upp ett mycket bredare urval av frågor än vad liknande enkäter vanligtvis brukar göra och den inkluderar frågor om både företagsekonomi och politisk styrning. Drygt 400 personer har besvarat enkäten och syftet är att lyfta problematiken bort från det personfokuserade till själva organisationen och arbetsmiljörelaterade strukturer. – Enkäten ger en beskrivning av verksamheten både ur personalens och chefernas perspektiv och den öppnar upp för jämförelser mellan de olika enheterna, berättar Edith Andresen som är projektledare och universitetslektor i företagsekonomi vid Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik och Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER).

Ska utveckla nya metoder

Projektet utförs tvärvetenskapligt och är baserat på ett samarbete mellan forskare vid CER, Forum för Genusvetenskap (FGV) och Risk and Crisis Research Centre (RCR). – Genom det här kan vi sammanföra olika perspektiv och har goda möjligheter att studera och analysera sådant vi inte skulle ta upp annars, förklarar Malin Bolin som är universitetslektor i sociologi vid Avdelningen för samhällsvetenskap och FGV.

– Vår tanke är att ta ett nytt grepp, som kan uppfattas som både omfattande och komplext. Det är en tuff enkät att fylla i, med många frågor, men resultaten säger mycket om verksamheten kopplat till både ledarskap och medarbetarskap, säger Edith Andresen.

Analysen av enkäten visar bland annat vilka arbetsmiljöfaktorer som bedöms som mer hälsofrämjande än andra. Resultaten indikerar att det finns möjlighet att minska sjukfrånvaro med organisatoriska åtgärder, vilket kommer att ligga till grund för vidare studier och utveckling av effektiva metoder för riktade åtgärder på arbetsplatser.

Resultaten säger mycket om verksamheten kopplat till både ledarskap och medarbetarskap.

En vidare studie som redan pågår: ”Kommunikation för hållbara organisationer”, görs av professor Catrin Johansson och doktoranden Christina Grandien vid Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap och forskningscentrumet Demicom. De ska ta fram en rad kommunikationsfaktorer som påverkar hur hållbar en organisation är.

– Forskningen är ny, unik och ska utmynna i förslag på praktiska förbättringar som kan göras i många organisationer, säger Catrin Johansson.

Text: Johanna Stenius