Projektet undersöker hur svenska aktörer med olika intressen i mark- och resursanvändning själva ser på vilka utmaningar som finns och vilka möjligheter som står till buds för att undvika motsättningar kring planering, skötsel och nyttjande av Sveriges fjällområden.

Utmaningen
Intressekonflikter mellan olika aktörer kan ha en negativ inverkan på utveckling och förvaltning av svenska fjäll. Det påverkar också de uttalade syftena i miljömålet ”Storslagen fjällmiljö”, som handlar om att värna både sociala och ekologiska värden. Myndigheter, organisationer, föreningar och företag efterfrågar därför mer forskning om hur vi kan förebygga och minska konflikter kring mark- och resursanvändning.

Målet
Projektet ska visa hur svenska aktörer med olika intressen i mark- och resursanvändning själva ser på vilka utmaningar som finns och vilka möjligheter som står till buds för att undvika motsättningar kring planering, skötsel och användning av fjällområden. Utifrån det geografiska området Jämtland, ska konflikter undersökas inom följande tre fält: I) Naturskyddade områden 2) Uppfattningar och förvaltning av buller och ljudlandskap 3) Påverkan av vindkraftsutveckling.

Vinsten
För att kunna hantera konflikter innan de uppstår eller förvärras är det viktigt med ökad och förbättrad kunskap om aktörernas attityder, åsikter och känslor. Både individuellt och genom jämförande analyser kommer de tre studierna i projektet att ge nya perspektiv på orsaker till konflikter samt möjliga lösningar för att se bortom dessa. Framförallt politiker, förvaltare och planerare kommer kunna ha användning av resultaten.

För mer information, kontakta projektledaren

Storslagen fjällmiljö

Storslagen fjällmiljö är en deltagarbaserad forskningssatsning med miljömålet i fokus. Den syftar till att skapa större förståelse för fjällvärldens konflikter och möjligheter samt att med respekt för olika perspektiv främja en hållbar utveckling. Storslagen fjällmiljö är finansierad av Naturvårdsverket men utformad av en rad fjällaktörer, myndigheter och intresseorganisationer.

"Den nya fjällupplevelsen" är ett av tio olika forskningsprojekt, med olika perspektiv, som alla ska uppmuntra ett helhetsperspektiv på det levande fjällandskapet.

Gå till forskningssatsningens webbplats.

Naturvårdsverkets logotyp

Detta projekt ingår i forskningssatsningen "Storslagen fjällmiljö" och finansieras av Naturvårdsverket.

Sandra Wall Reinius skärmdump storslagna fjäll