Projektet analyserar trender inom fjällturismen avseende aktiviteter, upplevelser, motiv, nytta samt mönster i tid och rum. Projektet kollar på hur ett ökat deltagande i event, sportarrangemang och inomhusfaciliteter påverkar framtida utveckling i fjällregionen, samt hur användning av ny teknik och sociala medier påverka bilden av fjällen.

Utmaningen
Den svenska fjällvärlden har en lång historia som rekreationslandskap, det vill säga en plats för att hämta krafter, men på senare tid har nya aktiviteter och förändrade beteenden blivit allt mer påtagliga. Dessa förändringar kommer i stor utsträckning påverka ett hållbart användande av fjällen i framtiden, så det är viktigt att stödja och kritiskt granska detta i ljuset av miljömålet ”Storslagen fjällmiljö”.

Målet
Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att analysera trender inom fjällturism med fokus på aktiviteter, upplevelser, motiv och nytta samt att se hur dessa förändras över tid. Förutom att analysera trender inom traditionella aktiviteter, kommer projektet även att betona samtida fritidsfenomen som kan vara av betydelse för den framtida utvecklingen: Friluftsfestivaler, friluftsaktiviteter som flyttar inomhus, sportifiering, nyttjande av ny teknik och sociala medier. Resultatens relevans kommer att säkerställas tillsammans med fjällaktörer från olika sektorer.

Vinsten
Projektet kommer att bidra till att kritiskt granska miljömålet med avseende på upplevelsevärden och att bättre förstå konflikter kring friluftsliv och dess konsekvenser. Projektet kommer också att främja nya metoder för studier av besökare som underlag för skötsel och förvaltning, samt bidra till den sociala och ekonomiska utvecklingen i fjällregionen.

Storslagen fjällmiljö är en deltagarbaserad forskningssatsning med miljömålet i fokus. Den syftar till att skapa större förståelse för fjällvärldens konflikter och möjligheter samt att med respekt för olika perspektiv främja en hållbar utveckling. Storslagen fjällmiljö är finansierad av Naturvårdsverket men utformad av en rad fjällaktörer, myndigheter och intresseorganisationer.

"Den nya fjällupplevelsen" är ett av tio olika forskningsprojekt, med olika perspektiv, som alla ska uppmuntra ett helhetsperspektiv på det levande fjällandskapet.

Gå till forskningssatsningens webbplats.

För mer information, kontakta projektledaren