Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway

Projektet, som finansieras av Energimyndigheten, studerar utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elbilar mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. Forskarna ska studera mötet mellan elfordonsägare och laddinfrastruktur och peka på hinder och möjligheter för en hållbar utveckling av elfordon.

Laddinfrastruktur

Parallellt med en introduktion av elfordon måste en fungerande laddinfrastruktur växa fram. Om användandet av elfordon ökar och laddinfrastrukturen byggs ut är det viktigt att undersöka samhällets attityder till infrastrukturen såväl som de enskilda bilisternas inställning och erfarenheter.

Vad tycker egentligen offentliga, privata och ideella aktörer om en ”grön korridor” mellan Trondheim, Östersund och Sundsvall? Hur påverkas områden som ligger utanför korridoren? Vilka är de potentiella sociala, ekologiska och ekonomiska effekterna?  Vilka behov och önskemål har bilisterna? Forskarna hoppas med studien kunna bidra till att identifiera hinder och möjligheter när det gäller att åstadkomma en hållbar utveckling med elfordon.

”Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway – en del av framtidens smarta elnät och hållbara transporter” pågår mellan oktober 2013 och maj 2015. Projektets totala budget uppgår till 24 miljoner kronor, varav forskningsdelen står för närmare 3,5 miljoner kronor.

Forskarteamet består av projektledaren Kristina Zampoukos, Sandra Wall-Reinius och Dimitri Ioannides. Projektansökan har gjorts i samarbete med Jämtkraft AB och Sundsvall Elnät AB och består av två delar; en forskningsdel och en genomförandedel.