Turismnäringens tillväxt hotas av nyckfull arbetskraft

Spara favorit 3 jul juli 2019
Turism och arbetsliv 1

Förhoppningarna på den svenska turismnäringen är enorma. Branschen präglas av stabil tillväxt och en ännu större tillväxtpotential. Men de som jobbar i branschen ser den ofta som en tillfällig försörjningsmöjlighet i väntan på ett mer kvalificerat arbete. Det här fenomenet studeras närmare i ETOUR:s forskningsprojekt Turismens arbetsliv.

Den som tar jobb på hotell eller restaurang har oftast andra mål i sikte. Arbetsvillkor och lönenivå gör att få ser anställningen som långsiktig. Många åker hellre utomlands för att få erfarenhet och bättre betalt. Det här – en rörlig och nyckfull arbetsmarknad – är en underskattad utmaning för turismnäringens förmåga till tillväxt och innovationskraft.

ETOUR har studerat tre företag; den internationella hotellkedjan, det exklusiva hotellet och det lilla säsongshotellet. Alla driver någon form av egen restaurangverksamhet. ETOUR har hittills sett att alla hotell brottas med olika hinder för tillväxt och innovationskraft.

Det kan handla om säsongsstyrda rekryteringsbehov som leder till en hög och ofrivillig personalomsättning, en uttalad hierarki och otydliga karriärvägar som innebär att utbildning kan kännas lönlöst, eller – i vissa fall – låg omsättning i de högre chefsleden som gör att färden uppåt i organisationen går trögt.

Dessa resultat utmanar en utbredd uppfattning om att rörlighet på arbetsmarknaden alltid är av godo. Till skillnad från tidigare forskning, som fokuserat på teknikintensiva och mansdominerade branscher, visar ETOUR att det finns en komplexitet som gör att hög rörlighet är bra i vissa företag och branscher , medan effekten blir negativ i andra.

Forskningsprojektet lyfter även fram branschens utmaningar när det gäller demografin i Sverige. Den totala rekryteringsbasen krymper i takt med att andelen unga blir mindre. Det kommer sannolikt att bli allt svårare att hitta arbetskraft.

Målet med projektet Turismens arbetsliv är att visa på just branschens komplexa utmaningar i förhållande till de högt ställda förväntningar som finns, särskilt i glest befolkade områden i Norrlands inland.

EU-logga

För mer information kontakta projektledaren

Läs mer om projektet i broschyren: