Kunskapsdestinationen II - ett samverkansprojekt inom Destination Halland 2020

Spara favorit 22 maj maj 2019
Turism 3

Destination Halland 2020 har som övergripande syfte att skapa långsiktigt hållbara verktyg och modeller för samverkan inom besöksnäringen. Detta projekt ska ta fram en digital plattform för att ge näringens aktörer en ökad kunskap om gästens beteende och behov. Det handlar om att i samarbete med företag och destinationer utgå ifrån behov av kunskap som kan stärka deras konkurrenskraft.

Utmaningen
Idag finns mängder av digital information om gästens behov och beteende spridda i olika datakällor (till exempel loggfiler från användning av webbsidor, sociala medier, betygsättning och bedömningar på olika webbforum, samt gästenkäter) vilket gör att det är svårt eller omöjligt att göra en strukturerad analys. Informationen är inte heller tillgänglig för alla och kan därför inte delas av företag på en destination så att dessa har möjlighet att diskutera och dra slutsatser samt fatta beslut om insatser för utveckling utifrån en delad kunskap om gästens behov och önskningar.

Målet
Projektet ska vidareutveckla en tidigare forskningsbaserad digital prototyp där fokus var på gästens behov och beteende före och efter ett besök. I Kunskapsdestinationen II är istället fokus på gästens behov och beteende under själva besöket. Prototypen utgörs av ett business intelligence system som utgår ifrån en destinations affärsprocesser (till exempel gästens informationssökning, gästens feedback, gästens transaktioner och lokalisering), en datamodell och ett datalager specifikt för destinationer, samt funktionalitet för analys och distribution av till exempel rapporter och statistik i olika kanaler såsom webb och mobil. Systemet ger till exempel användarna möjlighet att implementera och analysera destinationens varumärke, visa vilka behov av information gästerna har, samt samla in, analysera och mäta vad som sägs om destinationen och företagen i sociala medier. Centralt för projektet är ett ”bottom-up” perspektiv där kunskap om gästen och företagens behov driver utvecklingen av besöksnäringen.

Vinsten
För att öka destinationers konkurrenskraft är det viktigt med tillgång till kunskap om gästen och att denna kunskap kan användas av destinationens alla aktörer. Arbetet med ett business intelligence system för destinationens alla affärsprocesser - med utgångspunkt i gästens beteende och behov före, under och efter besöket - görs utifrån tillgänglig forskning och genom en nära dialog med företag och destinationer i Halland. Projektets resultat innebär en betydande förändring i tillgång till system och verktyg som kan användas inom destinationsutveckling. Företag och destinationer kommer ha nytta av resultaten, men även offentliga beslutsfattare.

I forskningsprojektet ingår forskare från Mittuniversitetet och Universitetet i Ravensburg-Weingarten. Projektet är en del av Destination Halland 2020 som ägs av Region Halland och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Turisternas digitala fotspår ska utveckla halländska turismen

För mer information, kontakta projektledaren

Halland logga
EU logga