Vägar till mångfunktionella landskap: en pilotmodell i Jämtlandsfjällen

Spara favorit 22 maj maj 2019
Vägar till mångfunktionella fjällandskap

Projektet ska ta fram metoder för att förvalta en hållbar fjällmiljö där många värden, intressen och behov beaktas. Det handlar om konkreta idéer som ska jobbas fram i samarbete med fjällens lokala och nationella aktörer, bland annat om hur ledsystemet ska anpassas när allt fler vill till fjällen.

Utmaningen

Fjällmiljön är på både överexploaterad och underutnyttjad. Utgångspunkten och utmaningen för projektet är att möjliggöra former för multifunktionellt brukande som förenar hållbar livsutkomst för lokalbefolkningen med allmänhetens nyttjande, med lönsamma regionala näringar och med ambitiösa miljömål som rör både natur- och kulturmiljön.

Målet

Projektet ska titta på flexibla former av natur- och kulturmiljövård där skyddsvärden kan kombineras med hänsyn till lokala behov, utveckling av upplevelsevärden och turism. Projektet ska också undersöka hur framtida leder ska förvaltas och finansieras. Centralt i projektet är användningen av ett breddat ledkoncept som inkluderar mer än existerande fysiska leder, vilket är användbart i diskussioner om en eventuell framtida nationalpark i området.

Vinsten

För att minska risken för konflikter mellan fjällens olika aktörer och samtidigt öka upplevelsevärdet i fjällandskapet för alla är det viktigt med väl fungerande metoder. Arbetet att ta fram dessa sker i nära samarbete med och utvärderas tillsammans med fjällens lokala, regionala och nationella aktörer, Tanken är att åstadkomma resultat som kan överföras till andra delar av fjällen och komma till användning i framtida fjällförvaltning. Framförallt politiker, förvaltare och planerare kommer kunna ha användning av resultaten.

I forskningsprojektet ingår forskare från Mittuniversitetet, Stockholms universitet och KTH. Projektet är en del av Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Storslagen fjällmiljö” och bygger vidare på tre nu pågående projekt inom satsningen.

Detta projekt ingår i forskningssatsningen "Storslagen fjällmiljö" och finansieras av Naturvårdsverket.

För mer information, kontakta projektledaren

Storslagen fjällmiljö är en deltagarbaserad forskningssatsning med miljömålet i fokus. Den syftar till att skapa större förståelse för fjällvärldens konflikter och möjligheter samt att med respekt för olika perspektiv främja en hållbar utveckling. Storslagen fjällmiljö är finansierad av Naturvårdsverket men utformad av en rad fjällaktörer, myndigheter och intresseorganisationer. 

Gå till forskningssatsningens webbplats.