Forskningsläget inom tillgänglig naturbaserad turism

En ny litteraturstudie om kunskapsläget inom tillgänglig turism för personer med funktionsvariationer har nyligen publicerats som en ETOUR-rapport. Den sammanfattar aktuell internationell forskning med fokus på naturbaserad turism.

Vandringsled med spång

Rapporten Enhancing Accessibility in Tourism & Outdoor Recreation: A Review of Major Research Themes and a Glance at Best Practice, som är ett delresultat i forskningsprojektet Tillgänglig och inkluderande naturturism är författad av Kristin Godtman Kling och Dimitri Ioannides. 

– Vi har tittat på forskning inom tillgänglig turism för att se hur kunskapsläget ser ut. Vad och vilka det forskas om och hur många publikationer det finns, samt vilka kunskapsluckor som finns berättar Kristin Godtman Kling, forskare vid ETOUR.

Kristin Godtman Kling, forskare vid ETOUR

 

Syftet med rapporten är att ge en bättre bild av forskningsläget. Genom en databassökning i verktyget Scopus identifierade forskarna 342 vetenskapliga artiklar, bokkapitel och konferenspublikationer om tillgänglig turism, varav 40 handlade om naturbaserad turism. Mycket av tidigare forskning fokuserar främst på andra områden än naturbaserad turism, däribland tillgänglighet inom turistattraktioner, hotell- och restaurangbranschen, tekniska lösningar för turister med funktionsvariationer eller personliga erfarenheter för personer med funktionsnedsättningar. Totalt identifierade forskarna åtta olika teman utöver tillgänglig naturbaserad turism.

– Naturbaserad turism är en typ av turism som ökar stort just nu, och vi vet att alla mår bra av att vistas i naturen. Samtidigt har vi funnit att det inte är ett speciellt prioriterat område inom forskningen idag säger Kristin Godtman Kling.

Det finns mycket forskning som bekräftar att vistelse i naturen är bra för alla, med eller utan funktionsnedsättningar. Dessutom visar litteraturstudien att  intresset för forskning inom ämnet tillgänglig turism tycks ha ökat under de senaste 10–20 åren, med fokus på konsumenterna och deras behov.

– Det är intressant att de flesta publikationerna utgår från ett konsumentperspektiv. Det handlar mest om resenärernas preferenser. Däremot finns det få studier från utbudssidan och hur företag ser på målgruppen, menar Kristin Godtman Kling.

Forskningen visar att det verkar finnas ett ökat intresse för tillgänglig naturturism, ändå finns få studier kring hur man går till väga för att möta målgruppen.

– Även om det finns ett ökat intresse för tillgänglig naturturism och ett erkännande av målgruppen som ett viktigt kundsegment, verkar marknaden inte helt redo att se den här gruppen som en kundgrupp, säger Kristin Godtman Kling.

I studien framkommer att naturupplevelser för personer med funktionsnedsättning är ett underforskat ämne, samtidigt som tidigare forskning pekar på att det är viktigt för alla att vistas i naturen. Utöver detta finns en obalans mellan utbud och efterfrågan, där forskningen på utbudssidan släpar efter.

– Det krävs mer kunskap kring utbudet för tillgänglig naturturism för att kunna få företag att utveckla lösningar. I nuläget är forskningsläget skevt med ett större fokus på kundsidan än på utbudssidan som förväntas leverera produkterna, avslutar Kristin Godtman Kling.