Turismens betydelse. Litteraturöversikt över forskning kring destinationsutveckling.

Intresset för turism och besöksnäringen har ökat under de senaste åren och målet för regeringens politik är att Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktig konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet.

På uppdrag av Tillväxtanalys har forskare vid ETOUR sammanställt svensk och internationell forskning kring turismens betydelse för hållbar nationell och regional tillväxt med avgränsning destinationsutveckling.

Rapporten visar att destinationsutveckling är en komplex process som involverar många frågeställningar relaterade till destinationens konkurrenskraft. Oftast är det många aktörer som har ett gemensamt intresse i destinationens utveckling. Forskningen inom området är relativt begränsad, och med tanke på att kunskapsfrågorna ökar i betydelse finns behov av ett ökat kunskapsunderlag, vilket också framgår av denna redovisning. Dessutom kan konstateras att det har gjorts få utvärderingar av projekt och initiativ som gäller destinationsutveckling och hur den kan stimuleras.

Läs hela rapporten här