Framgångar och hinder för naturturistiskt företagande

Naturturistföretagare beskrivs ofta som livsstilsentreprenörer, vilket innebär att de drivs av en önskan om hög livskvalitet och möjligheter till friluftsliv och/eller att bo på en viss plats snarare än att företaget ska göra stor vinst, menar forskarna på ETOUR.

I artikel "Success factors and constraints among nature-based tourism entrepreneurs" skriven av Christine Lundberg och Peter Fredman redogörs för framgångar och hinder för naturturistiskt företagande. Studien bygger på intervjuer och enkätunderökningar med 176 naturturismföretag i Sverige.  

Resultaten visar att ett företags framgång till största del beror på interna faktorer, det vill säga sådana man kan finna i sin egen livsstil, intressen, nätverk, engagemang och kompetens. Detta kan ses som både en styrka och svaghet. Vad det gäller hinder anges dessa oftare som externa, det vill säga faktorer som ligger bortom företagens kontroll såsom lagar och regler, icke-samarbetsvilliga markägare, myndighetsutövning och investeringskapital. Sammanfattningsvis så är framgång mer kopplad till företagaren själv medan branschen skulle gynnas av en översyn av lagar och regler. Vidare skulle naturturismnäringen vara förtjänt av bättre organisering av investeringskapital för dessa ofta små- och medelstora företagare.