Avslutade projekt

TRILLION

TRILLION är ett EU-projekt inom "community policing" vilket innebär att polis och medborgare i samarbete med varandra skall skapa ett tryggare samhälle. Projektet har som målsättning att utveckla o...

Lokala nätverk för trygghet och säkerhet

Projektet studerar vilken betydelse lokala aktörsnätverk för samverkan inom samhällsskydd och beredskap har för det svenska krisberedskapssystemet och hur nätverken bidrar till lokalsamhällets...

ANDROID

ANDROID (Academic Network for Disaster Resilience to Optimise Educational Development) har som mål att främja samarbete och innovation bland europeiska institutioner för högre utbildning i syfte at...

Risk och makt i den offentliga diskursen

Risker av olika slag står högt på agendan i det moderna samhället. Viss oro har uttryckts över att risk har blivit ett kontrollverktyg med inflytande över såväl samhälle och organisationer som...

Hållbar organisering

Projektet är en förstudie med syftet att i samförstånd med Sundsvalls kommuns företrädare bidra till utveckling av hållbara arbetsvillkor för kommunanställda. 

Invandring till jobb

Projektet har utvecklats som ett led i att möta utmaningarna med att hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden för utrikesfödda och att hitta fler faktorer som bidragit till att fler utrikesfödda...

Gränsöverbryggande samverkan för säkerhet

Projektet Gränsöverbryggande Samverkan för Säkerhet (GSS) har syftat till att bidra till ökad säkerhet, och därmed också ökad livskvalitet, såväl för den befolkning som stadigvarande bor i...

PEP

The project Public Empowerment Policies for Crisis Management (PEP) addressed future directions to enhance public resilience and bring a European ‘enabled public’ closer.

Att vända det onda till gott

Projektet var en förstudie av konsekvenserna av den ökande andel äldre i samhället för små och mellanstora kommuner i Norrland med syfte att ge innovativa förslag till att anpassa bostadsmarknaden...

KOBRA

RCR deltar i projektet Att kommunicera om brandskydd mellan myndighet och den enskilde − relationen mellan Migrationsverket och den asylsökande (KOBRA) tillsammans med Migrationsverket och företage...

Ledning och Samverkan

Projektet tar ett helhetsbegrepp över området ledning och samverkan och vid olyckor, kriser och andra händelser baserat på nuläget och den överblickbara framtiden.

PRACTICE

PRACTICE (Preparedness and Resilience Against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment) var ett EU-projekt som syftade till att förbättra EU-ländernas beredskap och resiliens i händel...

EVENT

Organisering av krishantering vid event och destination.

Träffpunkt KRIHS

En mötesplats för aktörer och institutioner på temat "Kris och Risk i det Heterogena Samhället"

MidRisk

Projektet MidRisk drivs inom ramarna för RCR på Mittuniversitetet. Projektets övergripande syfte är att öka Mittsveriges tillväxt och utveckling genom att göra RCR till ett nationellt ledande och...