Avslutade projekt

Spara favorit 17 jul juli 2019

Gränsöverskridande samverkan för säkerhet 2 (GSS2)

Projektet GSS2 ska bidra till att undanröja hinder för samverkan och samarbete mellan krisaktörer i Norge och Sverige. 

TRILLION

TRILLION är ett EU-projekt inom "community policing" vilket innebär att polis och medborgare i samarbete med varandra skall skapa ett tryggare samhälle. Projektet har som målsättning att utveckla och designa ny teknik och en teknisk plattform som gör det möjligt för medborgare att kommunicera med sin polismyndighet, men även för polisorganisationer att kommunicera med varandra. 

Lokala nätverk för trygghet och säkerhet

Projektet studerar vilken betydelse lokala aktörsnätverk för samverkan inom samhällsskydd och beredskap har för det svenska krisberedskapssystemet och hur nätverken bidrar till lokalsamhällets säkerhet. 

Risk and Security Governance Studies within Baltic-Nordic Academic Communities of Practices (Risk-Net)

The aim of the Risk-Net project is to enhance risk and security governance capacities in the Baltic-Nordic region via the development of the Academic Community of Practices (network) in Risk and Security Governance and the interdisciplinary educational methodology based on digital integration in learning, teaching and training. 

Simulering och optimering av trafikstyrningslösningar på SOS Alarm

SOS Alarm och Mittuniversitetet arbetar i detta projekt för att förbättra larmhanteringsprocessen och därigenom minska väntetiderna för dem som ringer nödnumret 112.

HOMERISK – Riskhanteringsstrategier när hushåll förlorar strömförsörjning och digital infrastruktur

Projektets tema är medborgarkonsumentens roll i modern riskperception och riskbedömning. Eftersom hushållet är vardagslivets centrala miljö kommer fokus att ligga på dess sårbarhet i situationer där infrastrukturer fallerar, med långvarigt bortfall av samhällsservice som följd.

ANDROID

ANDROID (Academic Network for Disaster Resilience to Optimise Educational Development) har som mål att främja samarbete och innovation bland europeiska institutioner för högre utbildning i syfte att öka samhällets motståndskraft (resiliens) mot katastrofer av mänskligt och naturligt ursprung.

Försäkringsbranschen och klimatförändringarna

Försäkringsbranschen och klimatförändringarna: Kort och långsiktiga konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen. 

Risk och makt i den offentliga diskursen

Risker av olika slag står högt på agendan i det moderna samhället. Viss oro har uttryckts över att risk har blivit ett kontrollverktyg med inflytande över såväl samhälle och organisationer som enskilda individer. Med dessa farhågor som utgångspunkt syftar projektet till att, genom kritisk diskursanalys, klargöra hur riskrapporteringen sköts vid en katastrof. Närmare bestämt: hur massmedia framhävde och undanhöll riskerna i samband med den omfattande skogsbranden i Västmanland under sommaren 2014

Riskförståelse: teoretiska och empiriska perspektiv

Doktorandprojekt: Erika Wall, sociologi

Kommuner och funktionshindrade i kris

Doktorandprojekt: Jörgen Sparf, sociologi

Hållbar organisering

Projektet är en förstudie med syftet att i samförstånd med Sundsvalls kommuns företrädare bidra till utveckling av hållbara arbetsvillkor för kommunanställda. 

Invandring till jobb

Projektet har utvecklats som ett led i att möta utmaningarna med att hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden för utrikesfödda och att hitta fler faktorer som bidragit till att fler utrikesfödda gör valet att stanna i Västernorrland.

Samverkan under räddningsinsatser – ett komplext möte mellan olika aktörer

Syftet med projektet var att öka kunskapen om och förståelsen mellan organisationer verksamma under kriser, för att på så sätt underlätta samverkan vid insatser. Projektet fokuserade samverkan mellan de offentliga räddningsorganisationerna (blåljusmyndigheterna) och organiserade som oorganiserade frivilliga som agerar vid kriser.

Gränsöverbryggande samverkan för säkerhet

Projektet Gränsöverbryggande Samverkan för Säkerhet (GSS) har syftat till att bidra till ökad säkerhet, och därmed också ökad livskvalitet, såväl för den befolkning som stadigvarande bor i gränslandet som de besökare som tillfälligt vistas i området.

PEP

The project Public Empowerment Policies for Crisis Management (PEP) addressed future directions to enhance public resilience and bring a European ‘enabled public’ closer.

Den enskilde individens drivkraft att förebygga olyckor och kriser

Projektet syftar till att undersöka den enskilde individens drivkrafter att förebygga olyckor och kriser. Såväl motivation som sociala och rumsliga dimensioner av individens riskförståelse kommer att studeras.

MOSAIK – Multiorganisatorisk samverkan vid ordinära kriser

I fokus för detta projekt har varit samverkan vid kriser som påverkar flera sektorer, verksamheter och organisationer. Projektet har särskilt studerat hur samverkan påverkas av yrkesutövarnas professionalitet, roll, tidigare vana från krishantering samt organisationers rutiner och standards. 

Perceiving and Making Sense of Risk in European Societies – A Comparative Study of Sweden and Wales

Syftet med projektet är att studera skillnader i riskperception och riskförståelse utifrån etnicitet, kön, sexuell läggning och ålder i Sverige och Wales, och om eventuella skillnader kan förklaras av bakomliggande psykologiska och sociala faktorer.

Organisation av frivilliga vid krishantering

I detta projekt studeras i vilken grad och på vilket sätt tre typer av frivilliga aktörer integrerades i bekämpningen av den stora skogsbranden i Västmanland 2014. 

Att vända det onda till gott

Projektet var en förstudie av konsekvenserna av den ökande andel äldre i samhället för små och mellanstora kommuner i Norrland med syfte att ge innovativa förslag till att anpassa bostadsmarknaden till denna förändring. 

KOBRA

RCR deltar i projektet Att kommunicera om brandskydd mellan myndighet och den enskilde − relationen mellan Migrationsverket och den asylsökande (KOBRA) tillsammans med Migrationsverket och företagen 4C Strategies och Globea AB.

Ledning och Samverkan

Projektet tar ett helhetsbegrepp över området ledning och samverkan och vid olyckor, kriser och andra händelser baserat på nuläget och den överblickbara framtiden.

PRACTICE

PRACTICE (Preparedness and Resilience Against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment) var ett EU-projekt som syftade till att förbättra EU-ländernas beredskap och resiliens i händelse av en terrorattack med CBRN-vapen.

EVENT

Organisering av krishantering vid event och destination.

Träffpunkt KRIHS

En mötesplats för aktörer och institutioner på temat "Kris och Risk i det Heterogena Samhället"

Terror and Everyday Life: Mental Re-Constructions, Precautions and Normalization

Projektet studerade hur terrorhot påverkar människors mentala bild av sin omgivning samt deras beteende. (Projektpresentation på engelska)

MidRisk

Projektet MidRisk drivs inom ramarna för RCR på Mittuniversitetet. Projektets övergripande syfte är att öka Mittsveriges tillväxt och utveckling genom att göra RCR till ett nationellt ledande och internationellt erkänt risk- och kriscentrum.

Kriskommunikation i ett mångkulturellt samhälle

Invandrare i kommunernas krisberedskap och i lokalmedias krisbevakning - når budskapet fram?

Att värdera och kommunicera risk och säkerhet i ett heterogent samhälle (ROHS I)

Projektet studerar hur risker, säkerhet och olyckor upplevs, värderas och bedöms av olika grupper i samhället.