Gränsöverbryggande samverkan för säkerhet

Projektet Gränsöverbryggande Samverkan för Säkerhet (GSS) har syftat till att bidra till ökad säkerhet, och därmed också ökad livskvalitet, såväl för den befolkning som stadigvarande bor i gränslandet som de besökare som tillfälligt vistas i området.

I detta syfte ligger också ökade möjligheter att rädda liv och hälsa samt att begränsa skador på miljö och materiella (ekonomiska) tillgångar. GSS fokuserar på den information och kunskap, som krävs i en räddnings- och krissituation. GSS sätter förberedelsearbetet i främsta rummet.

Projektets gränsöverskridande mervärde har flera dimensioner:

  • Det ökar förståelse, tillit och samarbete mellan säkerhetsansvariga på ömse sidor nationsgränsen.
  • Myndigheter med säkerhetsansvar etablerar långsiktiga institutionella samarbeten runt säkerhet och krishantering.
  • Gränsregionens attraktionskraft ökar tack vare ökad säkerhet och förbättrad krishanteringsförmåga.
  • Den ömsesidiga kunskapen och förståelsen om förhållanden på andra sidan nationsgränsen ökar hos projektdeltagarna.

Projektet har genomförts i form av tre årliga cykler bestående av scenarioskapande, ledningsövning och utvärdering. Resultatet från utvärderingarna har sedan legat till grund för nästa års cykel. Parallellt med detta har ett övningssystem utvecklats. Systemet innehåller scenariobank, övningar och stöd för dessa, play-backfunktion samt utvärderingsmodul inklusive statistikfunktioner. Den första övningen genomfördes som en tabletop-övning vid Gränsräddningsrådets möte 2011. De två andra övningarna genomfördes så att deltagarna satt på sina respektive arbetsplatser och kunde kommunicera med varandra, dels via traditionella kommunikationsmedel, dels med hjälp av övningssystemet. Dessa övningar diskuterades sedan vid Gränsräddningsrådets möten. I framtagande av scenarios och övningar har personer från de verksamheter som skulle öva deltagit.

Erfarenheterna från projektet är att behovet av övningar av det här slaget är stort. De deltagande organisationerna uttrycket att det varit mycket lärorikt att delta och man har skaffat sig nya kontakter och/eller utvecklat de kontakter man redan haft. Det har också visat sig att man haft direkt nytta av projektet vid verkliga händelser.

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Fakta

Deltagare
Professor Viveca Asproth, data- och systemvetenskap
Dr Erik Borglund, data- och systemvetenskap
Docent Erna Danielsson, sociologi
Professor Anna Olofsson, sociologi
Dr Lena-Maria Öberg, informatik
Docent Susanna Öhman, sociologi

Projekttid
September 2010December 2013