MidRisk

Spara favorit 19 sep september 2013

Projektet MidRisk drivs inom ramarna för RCR på Mittuniversitetet. Projektets övergripande syfte är att öka Mittsveriges tillväxt och utveckling genom att göra RCR till ett nationellt ledande och internationellt erkänt risk- och kriscentrum.

Projektet drivs på vetenskaplig grund, arbetar med erfarenhetsåterföring, kunskapsgenerering och lärande, samverkar med myndigheter och företag i regionen. MidRisk ska medverka till en samverkan inom utbildningsområdet när det gäller risk- och krishantering, och kommer att anordna en mängd samverkansarenor genom seminarier, årligt återkommande symposium med olika teman, samt virtuella mötesplatser - allt för att öka synergieffekterna mellan företag, organisationer och forskare.

MidRisk är direkt knutet till klustret ”Safety and Rescue region” (SRR) som består av ett 50-tal företag, organisationer och myndigheter i Västernorrland och Jämtland som arbetar med frågor rörande risk- och krishantering, säkerhet och räddning. Projektets målgrupper är företag inom risk- och krishantering i regionen, företag med riskfylld verksamhet, företagen i SRR-klustret, och myndigheter såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), länsstyrelser, landsting och kommuner i regionen, kriminalvården, polisen, Folke Bernadotte Akademin, Ambulansakademin, liksom forskare nationellt och internationellt.

Konkret syftar MidRisk till att:

 • stödja och vidareutveckla SRR-klustret som ett strategiskt nätverk genom att erbjuda forskning, kunskapsutveckling och lärande liksom samverkan mellan studenter och regionala organisationer
 • samproducera forskning med relevans för företag och myndigheter
 • i samarbete med näringsliv och myndigheter utveckla nya tjänster och produkter
 • skapa fler samarbetsarenor där företagare, forskare och myndighetsrepresentanter möts, inte bara regionalt utan även nationellt och internationellt.

Det övergripande målet är att öka Mittsveriges attraktionskraft för nationella etableringar inom risk- och krisbranschen vilket ska uppnås genom höjd kunskapsnivå baserad på forskning och tjänsteutveckling i samverkan mellan Mittuniversitetet och branschen.

De konkreta målen med projektet är att:

 • höja kunskapsnivån inom företagen i SRR-klustret genom samverkan och kunskapsöverföring
 • vidareutveckla och driva SRR-klustret till en stabil och självgående ”kritisk massa” inom risk- och krishantering
 • genom samverkan med MIUN Innovation och Innovationsalliansen utveckla innovationssystem inom risk- och krishantering baserat på Open Innovation mellan universitetet och regionala företag
 • stärka forskningen inom risk- och krishantering i samverkan med övriga aktörer i regionen
 • vara en resurs för tillväxt för näringsliv och myndigheter i regionen
 • ha utvecklat former för samverkan mellan olika grupper vid Mittuniversitetet och organisationer i regionen
 • tillgodose regionens behov av kvalificerad arbetskraft inom området
 • skapa ett norrländskt nätverk av företag, myndigheter och universitet inom området där Mittuniversitetet, Umeå universitet och Luleå universitetet är tre kompletterande noder
 • vara ett nationellt och internationellt ledande center inom specifika områden av risk- och krisforskning.

Projektet består av fem delprojekt inom två tillväxtområden; Forskning och Samverkan. Samtliga delprojekt baseras på fördjupade samarbeten med näringsliv och offentlig sektor.

Forskning bedrivs inom ramen för två projekt: Open innovation, som syftar till att öka andelen samproducerad forskning tillsammans med näringsliv och offentlig sektor, och Excellensforskning. Det senare är en nödvändig satsning för att nå en nationell ledande position och bli internationellt erkänd.

När det gäller Samverkan kommer tre aktiviteter genomföras:

 1. Delprojekt MRR syftar till att utveckla en modell för att rekrytera kvalificerad personal till regionala företag, en modell som sedan kan kommersialiseras och säljas till andra regioner/branscher.
 2. Delprojekt Samverkan Utbildning syftar både till att utveckla utbildningen på området bland företagen i regionen och sörja för vidareutbildning i branschen.
 3. I det tredje delprojektet, Samverkansarenor, fokuseras skapandet av fler arenor för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.
RCR:s logotyp högupplöst jpg

Fakta

Deltagare
Docent Susanna Öhman (Projektledare), sociologi
Dr. Erik Borglund, data- och systemvetenskap
Dr. Ingela Bäckström, kvalitetsteknik
Docent Erna Danielsson, sociologi
Doktorand Sara Ekholm, sociologi
Professor Roine Johansson,sociologi
Doktorand Linda Kvarnlöf, sociologi
Dr. Aron Larsson, data- och systemvetenskap
Doktorand Mikael Linnell, sociologi
Doktorand Elin Montelius, sociologi
Anna Mårtensson, kvalitetsteknik
Dr. Jon Nyhlén, statsvetenskap
Dr. Pär Olausson, statsvetenskap
Professor Anna Olofsson, sociologi
Doktorand Jörgen Sparf, sociologi
Docent Susanne Strand, kriminologi
Dr. Magnus Tilja Svensson, kvalitetsteknik
Professor Håkan Wiklund, kvalitetsteknik
Administratör: Larsåke Lindström
Projektassistent: Karthika Boklund
Intermediär: Per Simonsson

Projekttid
Januari 2010December 2012

Externa forskningsmedel
10 miljoner SEK

Finansiärer
Mittuniversitetet
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Regionala fonden, EU:s strukturfonder