Samverkan under räddningsinsatser – ett komplext möte mellan olika aktörer

Syftet med projektet var att öka kunskapen om och förståelsen mellan organisationer verksamma under kriser, för att på så sätt underlätta samverkan vid insatser. Projektet fokuserade samverkan mellan de offentliga räddningsorganisationerna (blåljusmyndigheterna) och organiserade som oorganiserade frivilliga som agerar vid kriser.

Resultatet från projektet visar bland annat en avhandling om hur allmänheten, de som är först på plats och larmar, agerar i och förstår en krissituation. Allmänheten som krishanteringsaktör har tidigare inte varit uppmärksammad och projektets bidrog här med ny kunskap genom Linda Kvarnlöfs avhandling ”Först på plats” om de spontanfrivilliga och deras agerande vid att vara först på en skadeplats.

Den frivilliga allmänhetens möte med offentliga räddningsstyrkorna på skadeplatsen framkom i Linda Kvarnlöfs och Roine Johansson artikel ”Boundary practices at incident sites: Making distinctions between emergency personnel and the public”. Där visar de att interaktionen mellan utryckningspersonal och spontanfrivilliga kan beskrivas som varierande grad av integration och utanförskap och att räddningspersonalens relation till frivilliga är ambivalent, eftersom de både ses som en osäkerhetsfaktor på skadeplatsen och som en värdefull informationskälla.

En tredje del av projektet handlade om frivilligorganisationer och deras roll vid kriser. Här studerades POSOM, Röda Korset och Svenska kyrkan och deras verksamhet vid kriser. Här visar studien att deras verksamhet delvis överlappar varandra, men också att den till del är unik. POSOMs bidrag är att vägleda drabbade ut till samhällets ordinarie verksamhet. De avslutar sin verksamhet när samhällets ordinarie stöd är upprättat och i funktion. Röda korset öppnar sina lokaler för drabbade och deras anhöriga, en öppen plats för samtal. Deras stöd pågår under lång tid efter händelsen. Svenska kyrkan bidrar med det tysta rummet och med ritualer som tända ljus och andlighet. Deras verksamhet kan också pågå länge efter händelsen.

Projektet deltog också under en stor flygövning, Amalia i Östersund. Efter övningen genomförde Erna Danielsson och Linda Kvarnlöf (fd Eliasson) en utvärdering av planeringsprocess. En lärdom som kom fram i utvärderingen var vikten av att delta i planeringsprocessen och att de som inte deltog aktivt i planeringsprocessen också blev en mer perifer deltagare i övningen. Slutsatsen var något tillspetsat att övningen blev som en examination av hur väl samverkan fungerat mellan aktörerna under planeringsprocessen.

Under projektettiden var Erna Danielsson gästforskare under tre veckor vid Disaster Reserach Center (DRC), University of Delaware. Resans syfte var bland annat att utforska deras arbete kring frivilliga insatser under katastrofer.  Även Linda Eliasson besökte Disaster Reserach Center (DRC), University of Delaware och deltog där under nio veckor i en sommarkurs för doktorander.

Läs mer på MSB:s hemsida för projektet: https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Forskningsresultat/Aldre-projekt/Forebygga-forbereda-hantera-och-lara/Samverkan-under-raddningsinsatser--ett-komplext-mote-mellan-olika-aktorer/

 

Publikationer:

Danielsson, E., Johansson, R., & Kvarnlöf, L. (2013). Samverkan under räddningsinsatser. Östersund: Mittuniversitetet. WP 2013:3.

Danielsson, E., Johansson, R., & Eliasson, L. (2011). Samverkan i praktiken. MSB-rapport 304. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Sektorsovergripande-samverkan-vid-kriser--forskning/

Danielsson, E. & Eliasson, L. (2010) Utvärdering Planeringsprocessen. I Amalia. Regional samverkansövning 2010. Länsstyrelsen Jämtlands Län Rapport 455-6102-09, s. 33-40.

Eliasson (Kvarnlöf), L. (2011) När medborgaren är ”först på plats”. Räddningsledaren, nr 1: 18-20. http://www.brandbefal.se/dokument/rl_2011_01_lr.pdf

Eliasson (Kvarnlöf), L. & Johansson, R. (2011) Skadeplatsen som mötesplats. Räddningsledaren, nr 1: 20-22. http://www.brandbefal.se/dokument/rl_2011_01_lr.pdf

Kvarnlöf, L. (2015). Först på plats : Gränsdragningar, positioneringar och emergens i berättelser från olycksplatsen. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 216)  

Kvarnlöf, L. & Johansson, R. (2014). Boundary practices at incident sites: Making distinctions between emergency personnel and the public. International Journal of Emergency Services, vol. 3: 1, ss. 65-76.  

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Fakta

Deltagare
Erna Danielsson (Projektledare)
Linda Kvarnlöf (fd Eliasson) 
Roine Johansson

Referensgrupp
Cecilia Agri, Röda korset
Thomas Degeryd, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Staffan Edler, Länsstyrelsen i Jämtland
Leif Ekström, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Ann Enander, Försvarshögskolan
Peder Hartwig, Svenska kyrkan
Anna Olofsson, Mittuniversitetet
Håkan Olsen, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Thomas Winnberg, Kiruna Räddningstjänst

Projekttid
Januari 2008December 2010

Externa forskningsmedel
3,3 miljoner SEK under tre år

Finansiär
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)