Pågående projekt

Spara favorit 17 jul juli 2019

ASCENT (Advancing Skill Creation to Enhance Transformation)

ASCENT är ett projekt finansierat av EU med syfte att stärka forsknings- och innovationskapacitet för att öka samhällets motståndskraft mot katastrofer.

Utbränd skog

Att släcka bränder: En "Multiple Streams"-analys

Vad händer när skogsbränderna är släckta? Är vi förberedda för nästa kris? Detta projekt studerar om och hur krisberedskap och krishantering, som en policysektor på lokal nivå i Sverige, anpassas till förekomsten av stora skogsbränder.

Demonstration av kortbetalning, VISA-kort, kortläsare

CCRAAAFFFTING – Resilient betalningssystem

Projektet ska ta reda på hur samhället på bästa sätt kan återhämta sig efter en IT-incident, naturkatastrof, politiska oroligheter eller annat som på ett dramatiskt sätt påverkar betalningssystem, transport- och livsmedelsförsörjningen.

MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer"

Från kommunikation till handling i det heterogena samhället: Att förstå och omsätta riskkommunikation i praktiken.

Att kommunicera om risker utgör en viktig del av ett samhälles krisförebyggande arbete. En fungerande riskkommunikation har också stor betydelse för hur väl människor klarar att möta olika samhällskriser. I det här projektet studeras riskkommunikation i ett heterogent samhälle utifrån ett mottagarperspektiv, med fokus på hur medborgare förstår och agerar i relation till olika risker som kommuniceras.

Elkraft

Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inom ramen för Styrel

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om beslutsprocesser inom Styrel, hur samverkan inom ramen för Styrel implementeras i praktiken, vilka konsekvenser olika prioriteringar får för samhället och dess medborgare samt hur den enskildes ansvar kommuniceras till särskilt sårbara grupper.

Gränsöverskridande samverkan för säkerhet 3 (GSS3)

Det här Interregionala projektet strävar mot att ge en ökad trygghet för de boende och de som vistas tillfälligt i gränsområdet mellan Norge och Sverige. Projektet bygger vidare på två tidigare projekt där krisaktörer på svensk och norsk sida redan ökat sina färdigheter i att samverka över gränsen vid kriser och samhällsstörningar.

Nödkit för hemmet

Hushållsberedskap i samhällssäkerhetsdiskurser och vardagens praktiker

I det här postdokprojektet studeras krisberedskap ur ett hushållsperspektiv. Projektets huvudsakliga fokus ligger vid hur krisberedskap kan förstås inom ramen för hemmet som ett socialt och rumsligt sammanhang där vardagens praktiker diskuteras, utvecklas och praktiseras.

Bild till projektet Hållbart samhällsbyggande (HåSa)

Hållbart Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder (HåSa)

OM PROJEKTET: Hållbarhet inom byggande och boende är en hörnsten för regioners utveckling. HåSa syftar till att bidra till hållbart samhällsbyggande genom att utveckla goda, jämlika och attraktiva boende- och livsvillkor i mellersta Norrland.

Indalsälven från ovan

Nätverk som styrform

Inom detta projekt studeras de s.k. Älvgrupperna. Fokus riktas mot hur samverkan mellan privata och offentliga aktörer fungerar som verktyg för risk- och krishantering. Ett delsyfte är att studera nätverksstyrning i praktiken samt att jämföra organisering av och beslutsfattandet inom de olika nätverken.

RCR Lab

RCR Lab

Välkommen till Mittuniversitetets nya simuleringslaboratorium i Östersund.

Människor på en gata. Samhälle.

Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, Sociala nätverk och lärande (RISE)

Forskningsprojektets övergripande syfte är att bidra till ett resilient samhälle genom fördjupad och nyanserad förståelse av de kontextuella och bakomliggande faktorer som skapar och upprätthåller resiliens respektive bryter ned och underminerar densamma.

Skogsbrand

Sverige brinner

I projektet "Sverige brinner: en studie av frivilliginsatser och lokalbefolkningens krisberedskap under skogsbränderna sommaren 2018" studeras hur olika typer av frivilliga, samt boende i branddrabbade områden, upplevde och hanterade skogsbränderna sommaren 2018.