Civilsamhällesorganisationers (CSO) roll vid en samhällspåfrestning

Sophie Kolmodin, sociologi

Avhandlingens syfte är att skapa en bättre förståelse för hur olika interna och externa resurser samt diskurser påverkar, begränsar och formar CSO:s arbete vid en samhällspåfrestning. För att exemplifiera en samhällspåfrestning studerar jag det arbete som CSO:s gör i relation till migration/flyktingskap, ett område där CSO:s arbete ofta beskrivs som viktigt och avgörande. Eftersom CSO:s arbete på olika sätt verkar påverkas, begränsas och formas utifrån olika resurser och diskurser är det intressant ur ett hållbarhetsperspektiv att studera hur CSO:s arbete påverkas utifrån detta, samt vilka konsekvenser detta får på sikt för lokal samhällsresiliens. 

Avhandlingen skrivs inom ramen för forskningsprojektet Samhällsresiliens i Sverige (RISE).