Digitalisering av offentlig sektor

Annika Hasselblad, data- och systemvetenskap

Utvärdering inom vård och omsorg representeras i de flesta fall av antingen numeriskt kvantitativt data i form av en budget eller olika typer av statistik, eller av kvalitativt data i form av text. Att använda antingen eller kan innebära att värdefull information går förlorad. I detta forskningsprojekt vill jag undersöka hur dessa kvalitativa och kvantitativa parametrar kan kombineras för att skapa ett så bra utvärderingsunderlag som möjligt för att använda vid införandet av nya teknologier i vård och omsorg. Målet är att skapa ett utvärderingsverktyg i form av en metod eller modell som inkluderar inte bara statistiska värden utan även information från patienter, vårdgivare och närstående. Utvärderingsverktyget ska tillhanda ha ett numeriskt värde som kan komplettera och förstärka kvalitativ data i from av text som idag används som beslutsunderlag av. Syftet är därför att chefer och administrativ personal på ett enklare sätt kunna tolka patient, vårdgivare och närståendes upplevelse av vården före, under eller efter införda teknologier och minska risken för felaktiga beslut.

 

Doktorand: Annika Hasselblad

Ämne: Data- och systemvetenskap

Startår: 2018

 

In English:

Evaluation in health care is in most cases represented by either numerically quantitative data such as budgets or various types of statistics, or of qualitative data in the form of text. Using either one result in loss of valuable information. In my research, I want to investigate how these qualitative and quantitative parameters can be combined to create the best evaluation basis possible to use when introducing new technologies in health care. The goal is to create an evaluation tool in the form of a method or model that includes not only statistical values ​​but also information from patients, caregivers and close relatives. The evaluation tool should provide a numerical value that can supplement and reinforce qualitative data that is currently used as a decision basis by decision makers in health care. The purpose of this is to create an easier way for managers and administrative staff to more easily interpret the patient, caregiver and relatives' experience of care before, during or after technology implementation to decrease the risk for bad decisions.