Head injuries in Swedish Ice hockey and the associated risk regulation regime

Olov Hemmingsson, sociologi

Min avhandling berör risk i form av huvudskador inom svensk ishockey och långsiktiga hälsoeffekter av sådana. Som grund för analysen används konceptet riskregleringsregimer, som bland annat strävar efter att förklara variationer avseende reglering i förhållande till olika risker.

English:

My thesis concerns risk in the form of head injuries within Swedish ice hockey and associated long-term health effects. As a basis for the analysis, the concept of risk regulation regimes is used, which aims to explain variations regarding regulation regarding different types of risks.