On the governmentalization of sustainability: the case of flood risk mitigation in Sweden

Per Becker, Sociologi

Mitt avhandlingsarbete försöker öka förståelsen av hur komplexa hållbarhetsproblem blir governmentaliserade i det moderna samhället. Med andra ord, hur de blir något som kräver styrning på samhällsnivå. För att göra det studerar jag förebyggande av översvämningsrisk i Höje Å avrinningsområde i södra Sverige. Genom att undersöka vem som är involverad, hur de organiserar sig, deras mentala modeller, hur de förebygger översvämningar och hur dessa praktikregimer har kommit till, försöker forskningen erbjuda en kritik som inte är fördömande eller skuldbeläggande, utan istället systemisk och transformerande. En kritik som är informativ för att förstå samhällsstyrning i relation till andra hållbarhetsproblem i det moderna samhället.

(In english)

My PhD research attempts to increase understanding of how complex sustainability issues become governmentalized in advanced liberal society. In other words, how they become something that require governing on societal level. To do so, I study the case of flood risk mitigation in Höje Å catchment area in southern Sweden. By investigating who is involved, how they organise, their mental models, how they mitigate flood risk, as well as how such regimes of practises have come into being, the research attempts to provide a critique that is not judgemental or assigning blame, but instead systemic and transformative. A critique that is informative when contemplating the governing of other sustainability challenges in advanced liberal society.