Profilbild Åre Risk Event 2019

Åre Risk Event 2019 gick av stapeln den 26–28 mars på Holiday Club i Åre.

Tema: Riskbedömning och krisberedskap 2025

Under senare tid har vi i Sverige börjat diskutera en typ av risker och kriser som tidigare inte stått i fokus för debatten. I den meningen kan de betraktas som ”nya”. Det handlar om fenomen som är globala till sin karaktär, vars lokala effekter tar sig uttryck i olika slags kriser.

Exempelvis har Sverige under senare år varit utsatt för skogsbränder i en omfattning och av en storlek vi tidigare inte haft erfarenhet av. Dessa kopplas ofta till klimatförändringar. Vi ser även hur krig och sociala omvälvningar i många länder skapat globala flyktingströmmar som i hög grad påverkar oss lokalt. Ytterligare en form av hot som blivit alltmer aktuella har att göra med teknikens utveckling, framförallt digitalisering. Det kan handla om utländsk intervention i syfte att påverka nationella politiska val, eller mer allmänt om spridning av obekräftade rykten.

Dessa händelser ställer nya frågor för samhällets krisberedskap. Det kan t.ex. handla om förhållandet mellan globala processer och lokala effekter, och lokalsamhället som resurs för hållbarhet, beredskap och krishantering.

Åre Risk Event arrangeras av Risk and Crisis Research Centre (RCR) vid Mittuniversitetet och är en mötesplats där forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer kan att utbyta kunskap och erfarenheter.

Kontakta oss