Hur påverkas samernas levnadssätt av bland annat klimatförändringar, naturkatastrofer och markexploatering? Hur ser möjligheterna att leva och verka som same och renskötare ut i framtiden?

Anja Fjellgren Walkeapää är född och uppvuxen i Mittådalen. Hon arbetar med renar och renskötselfrågor och är ordförande i Sametingets ungdomsråd. 

Keynote onsdag 27/3 kl. 9.15