Lokala aspekter på globala utmaningar 2015

Spara favorit 17 jul juli 2019

RCR och Riskkollegiet anordnade den 21 maj 2015 ett heldagsseminarium i Östersund med temat "Lokala aspekter på globala utmaningar – Risker och riskhantering utanför storstadsregionerna".

Seminariet syftade till att klargöra och diskutera några av de risker som människor som bor utanför storstadsregionerna kan utsättas för och hur ansvariga samhällsorgan och enskilda hanterar dessa risker idag.

Syftet var att:

  • belysa globala risker och utmaningar ur ett lokalt perspektiv,
  • identifiera faktorer som kan förstärka konsekvenserna av dessa risker,
  • ge möjlighet att diskutera hur dessa risker hanteras idag för att lindra konsekvenserna för såväl enskilda  som för hela samhället om allvarliga oönskade händelser inträffar,
  • bidra med vägledning för krishantering i framtiden för dessa områden.

 

Presentationer

Risker och förmågor – utmaningar idag och i framtidenLyssnaUlrika Lindstedt, enheten för strategisk analys, MSB

Sårbarhet i samband med brister i kritisk infrastruktur – Ivar Svare Holand, doktor i geografi, Høgskolen i Nord-Trøndelag

Volatilitet och flexibilitet – (nya) begrepp att tänka igenom för morgondagens elkund – Bosse Andersson, vvd och stabschef Svensk Energi AB

Möjligheter och hot i utnyttjandet av IT och telekomLyssnaNils Kjellgren, 4C Strategies 

Anpassning till ett förändrat klimat – Sten Bergström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI

Översvämningar – gränsöverskridande problemLyssnaLars Nyberg, docent i miljövetenskap, Centrum för klimat och säkerhet, Karlstad universitet

Riskkommunikation vid skogsbränder och extraordinära händelser LyssnaAnna Olofsson, professor i sociologi, RCR Mittuniversitetet

Samverkan och ledning: Den organiserade frivillighetens roll LyssnaRoine Johansson, professor i sociologi, RCR, Mittuniversitetet 

Lokalsamhällets dolda resurser – Erna Danielsson, docent i sociologi, RCR, Mittuniversitetet

Samverkansidealet och integreringen av allmänheten i samhällets krishanteringLyssnaLinda Kvarnlöf, doktorand i sociologi, RCR, Mittuniversitetet

Gränsöverskridande samverkan (Sverige och Norge)LyssnaStaffan Edler, försvarsdirektör, Länsstyrelsen Jämtlands län

Trygghetens hus, ett framgångskoncept i glesbygdLyssnaStephen Jerand, chef för polisområde Jämtland 

LRF Jämtlands projekt om frivillig krisberedskap – Håkan Nilsson, ordförande LRF Jämtland