Avslutade forskningsprojekt

Spara favorit 17 feb februari 2017

En förteckning över några av våra genomförda projekt inom STC.

I bokstavsordning

EnergyWise

Tillgången på stora mängder energi till ett rimligt pris har varit en förutsättning för den industriella utvecklingen i vår region. Energitillgången i mellersta Sverige är fortfarande god men närheten till energiproduktionen medför inte längre att den är billig då priset på el bestäms på Europa marknaden och fördelen finns inte längre i att hitta billig el. Konkurrensen ligger mer på den kunskap och innovationsförmåga som finns i regionen för att använda råvara och energi på ett optimalt sätt.

Failure detector for hydraulic machines

The failure detector is a product from several years of research and it can help industries to prevent expensive machine breakdown. The main purpose with the project is to eliminate the risks that remain before a commercializing the failure detector to the business market. The risks that remain are industrial verification of the detector, verifying that the detector can be produced in a cost and form-factor that fits the needs of a business plan that has been adopted to this verification.

Faskontrast

Faskontrast är ett hett och ganska nytt forskningsområde där forskarna på tittar på hur röntgenstrålning sprids mot ett ämne istället för inom traditionell röntgenstrålning där ett ämne absorberar strålningen

Förstudie för SMART - Smarta System och Tjänster för ett effektivare samhälle

I förstudien ska det formuleras målsättningar för hur Mittuniversitetet och regionen ska kraftsamla mot området smarta system och tjänster och hur denna kraftsamling också kan bygga på Mittuniversitetets attraktivitet genom dess profilering.

Kulturmagasinet i Sundsvall

Göra frisk luft synlig

Syfte med denna förstudie är skapa en visualiseringstjänst som illustrerar stadens luftkvalitet både över tid och i realtid. Förhoppningen är att kunna påverka medborgarna till ett miljömedvetet beteende som till exempel val av transportvägar. Målet är att förbättra Sundsvalls innerstadsmiljö. Denna förstudie kommer att främja utvecklingen av ett visualiseringscenter på Mittuniversitetet och hållbar tillväxt i Sundsvalls Kommun till 2021.

ID-POS - Large Areas for RFID Identification, Positioning and Interaction

In 2020 there will be up to 50 billion devices connected to the Internet. A growing part of these devices are RFID- and NFC technology. Today a RFID systems have the ability to determine the presence and ID-number of a tag. In this project researcher want to investigate how a RFID system can accurately determine unique position of tags distributed over a specific area or volume.

Interreg

Det har blivit svårt att rekrytera studenter till avancerade tekniska utbildningar inom hela västvärlden. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på tekniskt kunnig personal inom Mittnordenregionen för att näringslivet på sikt ska överleva och blomstra. Det finns även en basindustri som efterfrågar teknologiskt kunnande för att ständigt förbättra och optimera förbrukning och flöden av råvaror.

KITT

Kontextinformation (Context Information, CI) relaterar till användaren eller användarens omgivning, den kan till exempel komma från sensorer eller matas in av användaren. Genom att utnyttja sådan information så kan applikationers egenskaper vid varje användningstillfälle skräddarsys efter användarens behov. Mängden CI ökar dock i takt med att sensorer blir allt billigare och integrerade i allt fler produkter.

Medi3D

Testbädd av ´holografisk´ bildskärm för visualisering av digital 3D data från medicinska applikationer Under de senaste åren har en snabb utveckling skett inom en mängd medicinska tillämpningar som utnyttjar visuell information för bland annat diagnostik. Medicinska bildtekniker såsom datortomografi, magnetröntgen och tredimensionellt (3D) ultraljud genererar volymdata, eller s.k. 3D-bilder. Genom att använda dessa metoder kan fler patienter hanteras med samma personal och diagnostik, patientsäkerhet och vårdkvalitet kan förbättras.

MediaSense

MediaSense-projektet (2008-2010) skapar en öppen teknologisk plattform för att tillhandahålla distribuerad användar- och sensorinformation. Plattformen gör det möjligt att utnyttja denna information i multimediala tjänsteleveranser och kontroll över fasta och mobila heterogena bredbandsinfrastrukturer. Projektet inbegriper investeringar i bredbandsnätverk för QoS och tillgänglighet till interaktiva multimediatjänster som fokuserar på användarnas behov och utnyttjande. MediaSense-projektet samarbetar med det av VINNOVA finansierade InterakTiV-projektet då det gäller sömlös multimediamobilitet och verifiering av interaktiva multimediatjänster genom heterogena trådlösa infrastrukturer med ITV Arena.

ORESS

Mätningar på roterande maskindelar är vanligt förekommande där mätvärdena kan användas i styr- och övervakningssystem inom ett brett spektrum av tillämpningar. Dessa system kan exempelvis återfinnas i motorer, växellådor och generator- turbiner.

ProSpekt

Det finns en växande marknad för att utveckla applikationer av olika slag inom sensorområdet. Ett exempel på en sådan produkt är detektorsystem för mätning av koldioxid i luft som tillverkas bland annat för konsumentmarknaden och används som säkerhetsströmbrytare i fotogenvärmare.

Real 3D

Realistisk 3D i medicinska och mediala tillämpningar De senaste årens forskningsframsteg inom 3D-visualisering lämnar utrymme för att i grunden förändra det sätt på vilket all 3D-information presenteras. Nyutvecklad teknik och bättre förståelse för människans uppfattningsförmåga genom synsystemet ligger till grund för denna nya realistiska 3D-visualiseringsteknik.

Strålningsdetektorer

Nya typer av detektorer med energiupplösning har bland annat börjat användas för materialröntgen och inom det medicinska området. I dag utvecklas detektorer som både kan bestämma energi och olika typer av strålning för användning i säkerhets-applikationer som t.ex. i sjukvården vid övervakning av strålnings- nivåer i CT scannrar. Denna utveckling öppnar stora möjligheter för tillverkning och export för företag med högteknologisk kompetens inom området.

Utveckling av innovationer inom fiberoptik för industriella tillämpningar

Teknikområdet fotonik har fortsatt att expandera kraftigt under 2000-talet i Europa och övriga delar av världen. Fotonik är ett tvärvetenskapligt område och omfattar olika sätt att generera, kontrollera och omvandla ljus till något användbart, exempelvis i lasrar.