Det har blivit svårt att rekrytera studenter till avancerade tekniska utbildningar inom hela västvärlden. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på tekniskt kunnig personal inom Mittnordenregionen för att näringslivet på sikt ska överleva och blomstra. Det finns även en basindustri som efterfrågar teknologiskt kunnande för att ständigt förbättra och optimera förbrukning och flöden av råvaror.

I Sør-Trødelag samt i Jämtland och i Västernorrland finns klusterbildningar på var sida om riksgränserna där akademin och näringslivet samverkar inom FoU och kompetensförsörjning. Det här projektet vill länka samman dessa kluster till en gemensam för Mittnorden, med syftet att tillsammans arbeta med kompetensförsörjning inom regionen, forskning och utveckling samt inspirera och stödja innovationer och företagande.

 

Målen med projektet

Ett av målen med projektet Gränslös miljö för innovation, forskning och utbildning är att utveckla ett nytt gemensamt mastersprogram i elektronikkonstruktion och instrumentering. Programmet skall ges vid högskolan Sør-Trøndelag och vid Mittuniversitetet. Idag finns forskning på området vid Mittuniversitetet inom forskningsmiljön STC och vid högskolan i Sør-Trøndelag inom forskningsmiljön NCEI - Norwegian Centre of Expertise. Från samarbetspartners inom bland annat olje-, process- och vindkraftsindustrin finns ett starkt intresse för att utveckla optisk- och elektrisk mätteknik. Mätteknik är ofta nyckeln till att effektivisera flöden av råvaror och energi, vilket också ger projektet en grön och stark miljöprofil. Genom att samköra de två miljöerna kan det dras nytta av gemensamma lärare och forskningslabb samt knyta ihop grundutbildningen och forskningen med industrin oberoende av nationsgränsen. Projektet är viktigt både för kvalitén på utbildningen men också för framtida satsningar inom forskning. Kring utbildningen är också målet att öka rekryteringen av studenter från Jämtland samt att försöka locka mer kvinnor till teknikyrket.

 

Innovationer

Inom projektet kommer även aktiviteter att genomföras i syfte att stödja utveckling av nya innovationer inom elektrisk- och optisk mätteknik. Beprövade metoder för idéhantering kommer att tillämpas inom projektgrupper vars deltagare har kompletterande kompetenser relevant för ett gemensamt problemområde. 


Nätverkande

Europeiska unionens ramprogram kommer att vara viktiga för att finansiera kommande satsningar inom FoU. Därför syftar projektet även till att knyta kontakter med liknande klusterbildningar inom unionen och dess associerade länder.

 

Projektet avslutas i juni 2014.