Kontextinformation (Context Information, CI) relaterar till användaren eller användarens omgivning, den kan till exempel komma från sensorer eller matas in av användaren. Genom att utnyttja sådan information så kan applikationers egenskaper vid varje användningstillfälle skräddarsys efter användarens behov. Mängden CI ökar dock i takt med att sensorer blir allt billigare och integrerade i allt fler produkter.

Detta möjliggör ännu bättre tjänster, men kan även leda till att kommunikationskanaler blir överbelastade av mängden CI-relaterad trafik. Det är därför nödvändigt att sortera ut och endast överföra relevant CI. KITT ska skapa en fullt distribuerad teknisk plattform som kan  hantera detta och samtidigt ge möjlighet att utnyttja CI till att skapa sömlösa tjänster.

Teknisk bakgrund

Program och tjänster som ändrar sitt beteende beroende på användarens sammanhang kallas kontextmedvetna applikationer. Denna typ av applikationer fått ett mycket stort genomslag på marknaden i och med införandet av smarta mobiltelefoner. Anledningen är att smarta telefoner är lämpliga plattformar genom tillgången till dataanslutning med hög hastighet, den relativt stora datorkapacitet de erbjuder, samt det faktum att de kan förmedla information från sensorer och till ställdon som är inbyggda eller trådlöst anslutna.

 

Men spridningen av sensorbaserade tjänster är inte isolerad till mobiltelefoner, utan finns även i en mängd andra vardagsföremål som är anslutna till Internet. Det är genom dessa vardagsföremål som sakernas Internet (Internet of Things, IoT) kommer att bli verklighet. Därför fokuserar detta projekt på forskning om stöd för tjänster baserade på dessa sensorer och ställdon på IoT.

 

Kontextinformation (Context Information, CI) utgörs av data från sensorer och ställdon som relaterar till användaren eller användarens omgivning och miljö. För att kontextmedvetna applikationer skall ge hög användarbelåtenhet (Quality of Experience, QoE) är det av största vikt att den CI som förmedlas kan delas och nås överallt. Mängden tillgängligt CI ökar i takt med att sensorer blir allt billigare och blir en integrerad del av allt fler produkter. Detta möjliggör ännu bättre tjänster, men kan samtidigt leda till att kommunikationskanaler blir överbelastade av mängden CI-relaterad trafik. Detta kan bli ett allvarligt hinder för utvecklingen av sensorbaserade tjänster. Det är därför nödvändigt att sortera ut och endast överföra den CI som är relevant för användarna.

 

En annan viktig aspekt är möjliggörande av sömlösa tjänster. För att erbjuda hög QoE så måste användarna kunna växla mellan olika kommunikationstekniker för att erhålla bästa möjliga prestanda vid varje tillfälle. Sådana växlingar ska ske automatiskt utifrån användarnas preferenser. Dessutom ska växlingarna vara sömlösa, dvs. de ska inte störa QoE. Genom att utnyttja CI kan man förutspå förutsättningar och därigenom underlätta kommunikationen. Det blir möjligt att förutse bästa kommunikationsteknik och skapa effektiva och sömlösa övergångar, dvs. snabba övergångar som inte ger upphov till avbrott i tjänsten. Projektet avser att utifrån resultat från projektet MediaSense skapa en fullt distribuerad teknisk plattform som kan hantera detta.


Projektets mål

Projektets mål kan delas in i övergripande mål och tekniska mål.

Övergripande mål

• Nya produkter, arbetstillfällen och företag.

Tekniska mål

• DCXP skall vidareutvecklas till att bli en stabil och mogen plattform för utbyte av kontextinformation.
• DCXP skall drivas som ett internationellt Open Source-projekt så att partners och externa intressenter kan delta och bidra till utvecklingen.
• En prototypimplementation som kan lära sig att identifiera nya tillstånd hos enheter samt utbyta denna information med sina peers så att de kan anpassa sig till förhållandena hos enheterna de kommunicerar med.
• Projektet skall leverera två fungerande demonstratorer.


Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat på fyra arbetspaket (WP) som drivs som delprojekt.
 
WP 1 skapar en bas för resterande WPn att bygga på genom att förbättra DCXP, ett överliggande nätverk för delning av CI på Internet utvecklat inom MediaSense. Arbetet ska skapa en stabil och fungerande lagringsstruktur för CI, samt implementera Reliable UDP för god skalbarhet. 

 

WP2 baseras på tidigare arbete och fokuserar på sömlöst informationsutbyte. Inom WP2 ska en kravspecifikation för CI-åtkomst skapas. CI ska kunna kopplas till olika enheter och en mekanism för att justera kommunikationen på IoT ska tas fram.

 

WP3 bygger på tidigare arbete för att möjliggöra heterogena anslutningar med realtidsprestanda. Genom att förutse anslutningsförhållanden kan data hämtas i förväg vid avbrott, alt. kan övergångar ske till annan kommunikationsteknik. Enheters CI modelleras som en finite state machine och en prototyp skapas för att förutspå förändringar.

 

WP4 rör integration, tester och demonstratorer. Kriterier och scenarior ska definieras för verification av QoE, demonstratorer ska skapas och empiriska undersökningar ska genomföras. SN kommer att delta med infrastruktur samt verifieringsarbete. 

 

Deltagande företag

Deltagande företag i projektet är: Dewire, ServaNet och Swedish Connection.